ANM: Investeringsstöd till spetsprojekt för energi

Regeringen godkände i dag statsrådets förordning om allmänna villkor för beviljande av investeringsstöd för förnybar energi och ny energiteknik. Stödordningen hänför sig framför allt till regeringens spetsprojekt 1, "Kolfri, ren och förnybar energi på ett kostnadseffektivt sätt", under området "Bioekonomi och ren teknik". 

Investeringsstödet är avsett för framtida energilösningar för att de nationella mål och EU-mål som ställts upp för 2030 ska nås. Enligt regeringsprogrammet ska användningen av förnybar energi ökas på ett hållbart sätt så att dess andel under 2020-talet överstiger 50 procent och självförsörjningsgraden överstiger  55 procent. I regeringsprogrammet fastställs också ett mål om att andelen förnybara bränslen i trafiken ska höjas till 40 procent fram till år 2030, att användningen av kol ska slopas i energiproduktionen och att den inhemska användningen av importerad olja ska halveras under 2020-talet. 

Avsikten är att under 2017 och 2018 reservera sammanlagt 80 miljoner euro för investeringsstödet. Stöd kan sökas för en investering som överstiger 5 miljoner euro och som gäller produktion av avancerade biodrivmedel eller försöksprojekt som inbegriper ny energiteknik. Stödet ska sökas hos arbets- och näringsministeriet senast den 18 mars 2016, men det går att komplettera ansökan även senare. En andra ansökningsomgång ordnas i början av 2017. 

De projekt som ansökt om investeringsstöd konkurrerar sinsemellan. Stöd beviljas utifrån en helhetsprövning där man utöver den energimängd som produceras och kostnadseffektiviteten också beaktar bl.a. projektets genomförbarhet, nyhetsvärdet hos den teknik som ingår i projektet och i vilken grad tekniken eller projektet är reproducerbart. 

För de projekt för förnybar energi och energieffektivitet som inte omfattas av den nya stödordningens tillämpningsområde kan fortfarande energistöd sökas (http://www.tem.fi/sv/energi/energistod). 

Ytterligare information: 
https://www.tem.fi/sv/energi/investeringsstod_till_spetsprojekt_for_energi 
Anja Liukko, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 2078 
Pekka Grönlund, överinspektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4815 (från och med den 29 februari 2016)

Mer från SLC