ANM: Skatten på torv sänks och stödet till el som produceras med skogsflis höjs 1.3.2016

Statsrådet fastställde i dag att de ändringar som gäller produktionsstödet till el som produceras med skogsflis och sänkningen av skatten på torv ska träda i kraft den 1 mars 2016. Skatten på torv sänks till 1,9 euro per megawattimme och samtidigt höjs stödet till el som produceras med skogsflis till 18 euro per megawattimme. Detta förbättrar konkurrenskraften hos inhemska bränslen i förhållande till stenkolen. Syftet med stödet till el som produceras med skogsflis är att för sin del säkerställa skogsflisens konkurrenskraft i förhållande till torven inom samproduktionen av el och värme (CHP-produktionen). För närvarande är skatten på torv 3,4 euro per megawattimme och stödet till skogsflisel 15,87 euro per megawattimme.

Stödet till el som produceras med skogsflis sänks till 60 %, om den skogsflis som används i elproduktionen har framställts av sådana delar av trädstammen som härstammar från avverkningsobjekt för grovt virke och lämpar sig för förädling. Ändringen  tillämpas från och med den 1 januari 2019 på el som produceras den dagen och därefter. Genom ändringen säkerställs att produktionsstödet inte snedvrider konkurrensen och att massa- och stockveden används till förädling i stället för att den skulle styras till produktionen av skogsflis och bli bränsle inom CHP-produktionen. Största delen av sådan el som produceras med skogsflis ska också fortsättningsvis få fullt stöd, dvs. 18 euro per megawattimme. 

Riksdagen godkände våren 2015 lagändringar om sänkning av skatten på torv och stödordningen för el som produceras med skogsflis. Då Europeiska kommissionen den 15 februari 2016 har godkänt stödordningen för el som produceras med skogsflis jämte ändringar, sätts lagändringarna i kraft den 1 mars 2016 genom statsrådets förordningar. 

Ytterligare upplysningar:
regeringsrådet Anja Liukko, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 2078

Mer från SLC