Evira: Anmälningar till djurregistret ska göras i tid

Från år 2016 ges varning till gårdarna lättare än tidigare, om anmälningar till registren om händelser som rör nötkreatur, får och getter görs för sent. Livsmedelssäkerhetsverket Evira påpekar att om motsvarande brister upprepas under högst tre år i följd minskas de stöd som betalas till gården. 

Kravet att anmäla djurhändelser till registren i tid är inte nytt och anmälningstidernas längd har inte skärpts i Finland. Händelser som rör nötkreatur, får och getter ska anmälas till registret senast inom sju dagar. Ett undantag från detta är födelseanmälan för får och getter, som ska göras senast inom sex månader från händelsen, om djuret fortfarande finns på den djurhållningsplats där det föddes.

"Från år 2016 ges en tidig varning om liten försummelse redan om de försenade anmälningarna till registren utgör 1-10 procent av alla anmälningar som gjorts från kalenderårets början. Tidigare var den nedre gränsen för varning 5 procent. Gränsen måste skärpas på grund av Europeiska kommissionens revidering av tvärvillkoren i september 2015. Någon varning ges dock inte om endast en anmälan har gjorts för sent på gården", konstaterar överinspektör Anssi Welling vid Livsmedelssäkerhetsverket Evira.

Försenade anmälningar påverkar stöden

Djurhållaren drabbas inte av någon påföljd för en liten försummelse, om den korrigeras inom utsatt tid.
Om det vid en inspektion observeras att odlaren under tre år i följd, inklusive observationsåret, inte har ändrat sitt agerande, ska påföljd för upprepning påföras då försummelser observeras igen.

"Ändringen väntas inte just medföra någon minskning av stöden i år. Från början av 2017 kan det dock antas att påföljder av tvärvillkoren kommer att bli vanligare på de gårdar där tidig varning har getts tidigare", bedömer Welling.

För det år då tidig varning har getts blir man då tvungen att påföra minst en procents retroaktiv minskning av stöden. För det år då det konstateras att odlaren inte har korrigerat sitt agerande inom utsatt tid ska det dessutom påföras trefaldig påföljd på grund av reglerna om upprepning.

Anmälningar som gjorts för sent kan också påverka djurbidragen som betalas till gården.

Målet är en säker produktionskedja

Syftet med märkningen och registreringen av djur är att kunna följa animaliska livsmedel genom hela produktionskedjan från början till slut. När en djursjukdom bryter ut är det också väsentligt att känna till var varje djur har varit så att de djur som sannolikt har smittats kan spåras och avskiljas från övriga djur.

Märkningen och registreringen kontrolleras på gårdar med nötkreatur, svin samt får och getter. Minst tre procent av dem som håller dessa djurslag kontrolleras årligen.

Läs mer:
Märkning och registrering av djur
Märkning och registrering av nötkreatur
Märkning och registrering av får och getter
Mera information:
Överinspektör Anssi Welling, tfn 040 489 3361

Mer från SLC