Evira: Bomullsmjöllöss ställde till besvär i växthusodlingarna våren 2016

Vid Livsmedelssäkerhetsverket Eviras kontroller av farliga växtskadegörare under våren 2016 har det enda betydande fyndet varit bomullsmjöllus. Bomullsmjöllus upptäcktes i 88 växthusodlingar, vilket är mer än dubbelt så många som 2015.

Till den yrkesmässiga grönsaksproduktionen har bomullsmjöllöss (Bemisia tabaci) inte spridits, men de skulle kunna överföra allvarliga virussjukdomar till exempelvis tomat- och gurkodlingar i växthus. Bomullsmjöllöss förekommer inte permanent i Finland. De förekomster av bomullsmjöllöss som hittas ska alltid utrotas.

Våren 2016 hittades största delen av bomullsmjöllössen på prydnadsväxten bägarranka, men de förekom också på rosenbegonia. Mjöllössen kommer till odlingarna tillsammans med plantor som köpts från EU-länder.

”Producenterna har skäl att kontrollera plantor som de köpt innan de börjar driva upp dem i växthus. Växtpasset borde garantera att plantorna är friska, men det går tyvärr inte att blint lita på systemet. Företag som importerar plantor måste också ta sitt ansvar för varifrån plantpartierna skaffas”, konstaterar överinspektör Kim Tilli vid Evira.

Grönmosaikvirus på gurka (Cucumber green mottle mosaic virus, CGMMV) var den enda övriga betydande skadegöraren som hittades under våren. Viruset hittades i några gurkodlingar på olika håll i landet. Viruset minskar gurkskörden och kan även förstöra växtbeståndet, men i lagstiftningen klassificeras det inte som en farlig växtskadegörare.

Inga nya fynd av asiatiska långhorningar
I stadsdelen Hålatallen i Vanda hittades i oktober 2015 asiatiska långhorningar (Anoplophora glabripennis), som sprids via träförpackningar och som förstör lövträd. Under våren 2016 undersöktes omgivningen kring förekomstområdet inom två kilometers radie. Som hjälp vid undersökningarna användes tyska hundar specialiserade på att känna lukt av långhorningar. Hundarna hade sina ledare med sig. Inga fler långhorningar hittades. 

Farliga växtskadegörare jagas också i importen och på marknaden
I importinspektionerna av utländska växt- och trävaror samt förpackningsmaterial av trä hittades inga farliga växtskadegörare såsom tallvedsnematoder. Införselförbud gavs för några växtpartier på grund av att sundhetscertifikat saknades.

I plantbutikerna gav man akt på växternas hälsa, handelsduglighet samt märkningarna på namnlapparna. Mest brister fanns på namnlapparna, antingen saknades namnlappar eller så var uppgifterna på dem bristfälliga. Sjukdomen Phytophthora ramorum på rhododendron konstaterades i ett utländskt plantparti i en plantbutik.   

Läs mer:
Farliga växtsjukdomar och skadegörare

Mer information:
överinspektör Kim Tilli, tfn 0400 808 521 (växthusproduktion)
överinspektör Juho Kokkonen, tfn 050 384 9612 (trä)

Mer från SLC