Evira: Fodret är enligt undersökningar säkert i Finland

Antalet foderproducenter och -importörer i Finland fortsätter att öka. Enligt Livsmedelssäkerhetsverket Evira är fodret fortsättningsvis av god kvalitet och säkert: under år 2015 förbättrades fodertillverkarnas egenkontroll ytterligare, importfoderpartierna innehöll mera sällan än tidigare salmonella och bristerna i förpackningspåskrifterna minskade. I näthandeln är det dock skäl för köparna att vara uppmärksamma.

Mängden foderblandningar som tillverkades i Finland för produktionsdjur ökade till totalt 1 433 miljoner kilo 2015. I synnerhet tillverkningen av foderblandningar för fjäderfä ökade fortsättningsvis. I myndighetskontrollen togs totalt cirka 4 700 foderprover år 2015 och på dem gjordes cirka 10 900 olika analyser.

I de inhemska foderblandningarna för djur avsedda för livsmedelsproduktion hittades ingen salmonella. I foder som importerats från andra EU-länder eller från länder utanför EU hittades salmonella i endast fem foderpartier, medan antalet positiva importpartier år 2014 var 15. De smittade foderpartierna behandlas för att ta död på salmonellan innan de används i beredningen av foderblandningar.

I analyserna av foderproverna hittades inga sådana mängder av dioxiner, växtskyddsmedel, mykotoxiner, tungmetaller eller melamin som skulle ha överskridit det som anges i bestämmelserna och inte heller några sådana genmodifierade foder som inte är godkända inom EU.

Evira kontrollerar foder och foderföretagare enligt en riskbaserad kontrollplan. Kontrollen gäller alla skeden av produktion, beredning, lagring och distribution samt import, export och försäljning, förpackningspåskrifter och spårbarhet. 

Kraven i lagstiftningen följs noggrant

Foderföretagarna måste också ha egenkontroll. Den har kontinuerligt förbättrats och det framkom inga allvarliga brister i anläggningarnas verksamhet. Bokföringen på speciellt gårdar som odlar foderväxter har också förbättrats mycket från året innan.

”Aktörerna tar prover från produktionsmiljön för att konstatera eventuell förekomst av salmonella i enlighet med vad som stadgas i foderlagstiftningen. De följer också allmänt taget kraven på värmebehandling i beredningen av foderblandningar omsorgsfullt”, berömmer överinspektör Tarja Root vid Evira.

I alla bilar som transporterar lösfoder hade den lagstadgade salmonellaprovtagningen dock inte utförts. En ekofoderföretagare konstaterades ha underlåtit att inom utsatt tid korrigera de brister som konstaterats vid tidigare kontrollbesök. Därför uteslöts företaget från ekosystemet och får inte tillverka och sälja ekofoder.

Noggrannhet krävs vid köp på nätet

I detaljförsäljningen finns i synnerhet importerat foder för sällskapsdjur med bristfälliga förpackningspåskrifter, men antalet anmärkningar som gavs för sådana brister var dock mindre än under tidigare år. Det konstaterades också vissa brister i påskrifterna på foderämnen och förmedlat foder samt ekofoder som tillverkats och förpackats i Finland.

Näthandeln med foder ökar och internationaliseras kontinuerligt.  

”Näthandeln övervakas inte systematiskt. Därför måste köparen själv noggrant studera den information som ges om fodret och även vara uppmärksam på marknadsföringspåståenden”, konstaterar Tarja Root.

Läs mer:

Rapport över foderkontrollen 2015 (pdf, på finska)

Analysresultat av foderproduktkontrollen 2015 (på finska)

Mer information om foder

Mer information:
överinspektör Tarja Root, tfn 040 5725 397

Mer från SLC