Evira: Köttets och fiskens spårbarhet i ordning

Köttets och fiskens spårbarhet och tillsynen över denna är i ordning i Finland. Ett nationellt projekt som gällde tillsynen över spårbarheten och som genomfördes under Livsmedelssäkerhetsverket Eviras ledning bekräftade att spårbarhetsinformationen om produkterna i anläggningar i kött- och fiskbranschen och i livsmedelslokaler som hanterar kött- och fiskprodukter till huvuddelen är i ordning. 

Spårbarhetstillsynsprojektet genomfördes i Finland i mars-november 2015. Under projektet kontrollerades 22 fiskanläggningar och 30 köttanläggningar och 15 andra livsmedelslokaler på olika håll i landet. Som objekt valdes sådana företag, som idkar nationellt och regionalt viktig verksamhet och i varje av dem kontrollerades spårbarheten för två livsmedels eller livsmedelskategoriers del. I projektet deltog utöver Evira också alla regionförvaltningsverk och ett stort antal kommunala tillsynsenheter.

Om så gott som alla kontrollerade kött, köttprodukter, fiskar och fiskprodukter fanns spårbarhetsinformation att få. I merparten av kontrollobjekten överensstämde verksamheten helt med kraven eller så förekom små brister i spårbarhetsinformationen. Missförhållanden som kräver omedelbart tillrättaläggande förekom inte i en enda av de kontrollerade anläggningarna.
Det är i allas intresse att livsmedelskedjan är transparent och tillförlitlig - med tanke på såväl livsmedelssäkerheten som förebyggandet av ohederlig verksamhet.

'Ett led bakåt och ett led framåt' är inte alltid tillräckligt
"Av alla företagare i livsmedelsbranschen förutsätts enligt EU:s allmänna livsmedelsförordning att de hanterar spårbarheten 'ett led bakåt och ett led framåt'. Ett centralt redskap i det är handelsdokumenten, märkningarna på livsmedlet och allt enligt verksamhetens karaktär och omfattning annan dokumentation. Tillsynsprojektet visade att man i de kontrollerade anläggningarna och livsmedelslokalerna för det mesta omedelbart visste varifrån och hur spårbarhetsinformationen inhämtas och sammanställs", säger överinspektör Jussi Peusa på Evira.

Utöver kraven i livsmedelsförordningen gäller för nötkött ett obligatoriskt märkningssystem, som togs i bruk på grund av BSE dvs. galna ko-sjukan. Syftet med det var att återupprätta konsumenternas tillit till produktionskedjan för nötkött. Europeiska kommissionens genomförandeförordning som togs i bruk år 2015 förutsätter åter att ursprungslandet eller härkomstplatsen och en kod som specificerar köttpartiet anges på etiketten på förpackningen till köttet.

"Med hjälp av kraven på partiinformation och spårbarhet som EU:s gemensamma fiskeripolitik förutsätter vill man åter säkerställa att fisk som fångats i havet och odlats i havet inom EU:s vattenområden är lagligt och hållbart fångad och producerad. Kraven gäller hela kedjan allt från primärproduktionen till detaljhandeln och avviker i den grad från spårbarhetskraven i livsmedelslagstiftningen att de förutsätter orientering i saken av såväl livsmedelsbranschen som tillsynsmyndigheterna. Till det gav tillsynsprojektet också en fin möjlighet", konstaterar Peusa.

Läs mer: 
Projektet för tillsynen över spårbarheten (2015)  (på finska)
Mer information: 
Överinspektör Jussi Peusa, Evira, tfn 050 379 2862

Mer från SLC