Evira: Oiva smilar också inom livsmedelsindustrin

Hur systemet Oiva som Livsmedelssäkerhetsverket Evira koordinerar lämpar sig för livsmedelsindustrin prövades i cirka 2300 företag år 2015. Merparten av företagen som deltog erhöll det bästa resultatet dvs. ett smilande resultat. Oivarapporter om livsmedelsindustrin offentliggörs allt efter som kontroller görs år 2016. 

Under året 2015 inhämtades erfarenheter av hur systemet Oiva lämpar sig till exempel för sötsaksfabriker, bagerier, kvarnar, slakterier och anläggningar som hanterar kött, fisk, mjölk eller ägg.

Huvuddelen av tillsynsresultaten i livsmedelsfabrikerna var goda. Det bästa dvs. ett utmärkt resultat erhöll 85 procent av de kontrollerade livsmedelslokalerna.

"Resultatet är glädjande. Sakerna som påverkar livsmedelssäkerheten är väl kända inom livsmedelsindustrin", säger överinspektör Marina Häggman på Evira.

Särskilt utmärkt var till exempel personalens agerande. Kraven för materialen som kommer i kontakt med livsmedel och livsmedlens spårbarhet var också något man kände väl till.

Vitsordet Bör korrigeras gavs till 14 procent och vitsordet Dålig till 1,2 procent av företagen.

I en del av företagen förekommer behov av förbättringar i märkningarna på förpackningarna, i hanteringen av temperaturerna samt i underhållet av lokaler och utrustning.

"Produktionslokalernas renhet är just så bra som företaget självt kräver av sig själv", understryker överinspektör Marina Häggman.

Oiva gör livsmedelstillsynen enhetligare
År 2016 kommer cirka 7600 företag inom livsmedelsindustrin med i Oiva och för deras del offentliggörs tillsynsrapporter allt efter som kontroller görs. Oiva vidareutvecklas så att man framöver koncentrerar sig på att göra tillsynen enhetligare.

Systemet Oiva har redan nu konstaterats förenhetliga kontrollerna och förbättra praxisen inom livsmedelshygienen i restauranger och butiker. Systemet Oiva omfattar sammanlagt 45 000 företag inom livsmedelsbranschen.

De kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna kontrollerar bland annat den allmänna hygiennivån i företaget, temperaturerna på livsmedlen och märkningarna på förpackningarna. Resultaten av livsmedelstillsynen redogörs på en Oivarapport, där man med hjälp av smilisar beskriver resultaten av livsmedelstillsynen i företaget.

Genom att offentliggöra tillsynsresultaten vill man öka transparensen i tillsynen och ge konsumenterna information som stöd för deras val. Ett mål är också att öka kontrollernas slagkraft.

Mer information om livsmedelstillsynsresultaten och Oiva på webbplatsen: https://www.oivahymy.fi/portal/se/

Mer information:

överinspektör Marina Häggman, tfn 050 562 7746

Mer från SLC