Evira rekommenderar att utfodringen med kadaver begränsas på grund av fågelinfluensan

Livsmedelssäkerhetsverket Evira rekommenderar att man i kustområdena upphör med utfodringen med kadaver fram till utgången av mars för att hindra att fågelinfluensan sprider sig.  Havsörnar och andra fåglar kan smittas med fågelinfluensa då de äter kadaver och så sprida sjukdomen vidare.

Fågelinfluensa av typen H5N8 som orsakar hög dödlighet bland vilda fåglar och fjäderfä har påträffats hos vilda fåglar på Åland, i Nagu och i Raumo. Sjukdomen har hittills konstaterats bland annat hos viggar och havsörnar.

För att hindra att fågelinfluensan sprider sig rekommenderar Evira att ingen kadaververksamhet idkas inom ett 75 kilometer brett kustområde som börjar i Karleby och slutar i Vaalimaa. Evira rekommenderar att man avstår från kadaververksamhet fram till utgången av mars.

Sjöfåglar som insjuknat i fågelinfluensa har sannolikt smittat havsörnar efter att ha blivit örnarnas byte. Utöver direkta kontakter sprider fåglar också viruset via sina sekret. Utfodring av fåglar med kadaver kan öka smittorna, eftersom kadavren lockar en stor mängd fåglar till platsen och det bland dem också kan finnas sådana som bär på viruset. Med fåglar kan viruset sprida sig långa vägar, eftersom till exempel havsörnar som flyger från ett kadaver till ett annat kan flyga hela 50 kilometer per dag. Senare under våren då häckningstiden börjat besöker färre havsörnar kadaverplatserna. Kråkfåglar som rör sig på kadaverplatser och gårdsplaner kan sprida viruset till fjäderfäbesättningar.

På övriga håll i Finland rekommenderar Evira att kadaver som lockar havsörnar täcks över med trädgrenar eller granris för att det ännu ska vara möjligt att fånga små rovdjur som äter kadaver.

Mer information: 

Specialforskare Pia Vennerström, tfn 050 354 4603 (22.–23.12.)
Direktör Paula Kinnunen, tfn 050 468 1650 (från och med 27.12.)

Läs mer:

Fågelinfluensa i Finland
Frågor och svar om fågelinfluensa

Mer från SLC