Evira: Slakterierna ändrade sina rutiner

Merparten av de stora slakterierna i Finland har utgående från kontroller ändrat sina rutiner som hänför sig till slaktdjurens välfärd. Livsmedelssäkerhetsverket Evira och regionförvaltningsverken kontrollerade mellan december 2015 och mars 2016 djurskyddsläget i 16 stora slakterier i Finland. I tio slakterier förekom brister i verksamheten och en del av dessa hänförde sig till vägledningen och bokföringen. Slakterierna kunde åtgärda huvuddelen av bristerna omedelbart efter kontrollen. 

Evira beslöt att utreda djurskyddsläget i samtliga stora slakterier i Finland efter att man i programmet MOT på Yle visat material som smygfilmats i slakterier. Tre stora slakterier som smygfilmats kontrollerades omedelbart efter programmet och nu kontrollerades de 16 återstående stora slakterierna.
"Under kontrollerna gick vi igenom hela djurskyddslagstiftningen som gäller slakt av djur och cirka 70 punkter som hänför sig till lokalerna och redskapen i slakteriet, hur slaktdjuren bemöts och behandlas, hur djuren bedövas och avblodas, vilken kompetens personalen har och hur väl egenkontrollen i slakteriet fungerar", konstaterar sektionschef Jaana Mikkola på Eviras enhet för djurens hälsa och välfärd.

Huvuddelen av bristerna åtgärdades omedelbart
I sex stora slakterier var allt i ordning. I tio slakterier låg verksamheten inte till alla delar på den nivå som lagstiftningen förutsätter och i fyra av dem förekom flera missförhållanden. Bristerna var till huvuddelen fåtaliga och slakterierna kunde omedelbart åtgärda dem. Sakerna som kräver en längre tid för att ställas i ordning åtgärdas under april månad.

Brister förekom bland annat i att djur som skulle hållas kvar över natten inte getts foder eller strömedel, att boxarna i förvaringslokalerna saknade märkningar om högsta antalet djur och ankomsttiden och att de skriftliga vägledningarna inte var tillräckliga. I ett slakteri mjölkades inte mjölkkor som väntat på slakt i mer än 12 timmar.

"Brister som direkt påverkar djurens välfärd framkom till alla lycka i endast ett par fall. Kontrollrundan var nödvändig och gjorde oss medvetna om att det i finns en del att åtgärda också i Eviras egen verksamhet. I Eviras köttbesiktningspersonals arbete krävs ställvis intensifierad vägledning och för en del saker krävs också tydligare riktlinjer än för närvarande", säger generaldirektör Matti Aho.

Regelbunden heltäckande kontroll
Verksamheten i slakterierna övervakas av besiktningsveterinärerna som i stora slakterier är närvarande under hela den tid slakt pågår.
Över djurskyddsläget i slakterierna utövas regelbunden tillsyn. Utöver den dagliga allmänna kontrollen koncentrerar man sig under årets lopp riskbaserat noggrannare på vissa verksamheter i slakteriet. En kontroll som täcker samtliga verksamheter görs i varje slakteri minst vart annat år.

"I varje slakteri ska finnas kompetent personal och vägledningar som gäller behandlingen av djuren. Slakteriet bär självt ansvaret för att djuren skyddas mot all smärta och allt lidande som kan undvikas under slakten och den med slakten förknippade behandlingen", understryker chefen för enheten för köttkontroll Eeva-Riitta Wirta. Evira kommer också att noggrannare utreda verksamheten och kontrollen i små slakterier.

Läs mer:
Djurskyddskontrollerna i slakterier 2015-2016

Mer information:
sektionschef Jaana Mikkola, enheten för djurens hälsa och välfärd, tfn 040 831 8425
enhetschef Eeva-Riitta Wirta, enheten för köttkontroll, tfn 040 353 2447

Mer från SLC