Fyra ton per hektar

Helsingfors 16.06.2016, 12:22

Inrikes

Pilotprojektet omfattar 55 odlares marker vid Savijoki å i Lundo, Aura och Pemar.
Mängden som sprids är 6 200 ton, vilket betyder ungefär fyra ton per hektar.
När kalciumsulfat löser upp binds fosforn bättre i markpartiklarna. Erosionen minskar samtidigt.
Med gips i åkerjorden minskar också urlakningen av organiskt kol. Då kolen binds bättre i jorden, minskar också utsläppen av klimatgasen koldioxid.
Källa: Helsingfors universitet, Finlands miljöcentral. (FNB-SPT)

FNB

Mer från SLC