Jordbrukarens sinne för djur

SLC - Ko Bonde2 Ah
"Under de senaste åren har jordbrukaren som sakkunnig vad gäller djurens välmående getts ett större tyngd."

Djurskyddsfrågor är ett återkommande tema i  massmedia och djurens rättigheter försvaras av många organisationer och enskilda medborgare.  Det är lovvärt att djurens rättigheter försvaras, och att oegentligheter lyfts fram. Vi på SLC arbetar för att kunna ha produktionsdjur även i framtiden.

Men det är viktigt med en ärlig diskurs, vi får ett obehagligt samhällsklimat om fakta förvrängs och premisser inte respekteras. Ja, detta gäller inte bara inom frågor kring djurskydd och djurvälfärd, det har blivit allt tydligare i samhället överlag.

Under de senaste åren har jordbrukaren som sakkunnig vad gäller djurens välmående getts ett större tyngd. Jag är glad att det envisa arbetet med att upprepa fakta har börjat visa resultat. De värsta felsluten gällande jordbrukarens attityd till djurs välmående börjar vara allt mer sällsynta. Det är bra, låt oss fortsätta med det. 

Rättsteori
Inom rättsteorin förekommer det  tankar om att djuren kunde ges status som rättssubjekt, och delvis kan begreppet djurets egenvärde som framkommit vid beredningen av den nya djurskyddslagen sammanlänkas med detta tänkande.

Jag omfattar inte tankespåret som gäller djurets status som rättssubjekt – jag  kan naturligtvis se att det finns rättsfilosofiskt sett intressanta diskussionsöppningar, men jag ser att djurets rättigheter är konkreta, att produktionsdjurens välbefinnande är en daglig och handfast angelägenhet. Jag är inte beredd att köpslå med våra djurs välmående, jag är inte heller beredd att köpslå med jordbrukarens yrkeskunskap. Därför vill jag inte blanda in allt för mycket teoribildning när vi kommer ner på ladugårdsgolvet. Något väldigt värdefullt går förlorat om vi tappar den konkreta förankringen när vi talar om våra produktionsdjur. Om detta närmare i min debattartikel Djur har inga skyldigheter, enbart rättigheter i bl.a. HBL 21.3.2015

Framtidsutsiker för nya djurskyddslagen
Den svenska riksdagsledamoten Kristina Yngwe talade om behovet av revidering av den svenska djurskyddslagen under SLC:s kongress i Nådendal hösten 2015. Sverige har haft en av världens strängaste lagstiftningar vad gäller djurskydd. Man har kort sagt utgått från att djurens välmående tryggas bäst genom noggrann detaljlagstiftning. I den finländska beredningen av vår nya djurskyddslag har tongångarna långt varit desamma, kraven på noggrann detaljlagstiftning har varit utbredda, och man har utgått från att via lag skyddas särskilt våra produktionsdjur bäst. Så kommer då denna unga riksdagsledamot och jordbrukare från vårt grannland och lyfter fram det nya tänket, utgångsläget för att trygga produktionsdjurens väl skall vara respekt för jordbrukarens yrkeskunskap. Med andra ord arbetar man i Sverige på att ändra djurskyddslagen från att vara noggrant detaljerad till att bli målstyrd. Jag vill att vi här i Finland exporterar vårt kunnande västerut, vi är faktiskt den mer försigkomna kusinen på detta område.

Mikaela Strömberg
SLC:s jurist
mikaela.stromberg-schalin(ät)slc.fi


Ps. Vill du läsa andra debattinlägg om djur och djurskyddslagen hittar du några av den här:
Mikael Åsvik: Självklart att djur ska behandlas väl (LoA 05 2015)
Tomas Långgård: Ska det finnas finländskt kött i framtiden? (Vbl  5.9.2015)

Mer från SLC