JSM: Ändringar i EU:s arealbaserade stöd

Regeringen godkände i dag ändringar i statsrådets förordning om grundstöd, förgröningsstöd och stöd till unga jordbrukare. Dessa EU-stöd betalas på basis av jordbruksmark. I dag fattades också beslut om 2016 års stödnivåer för förgröningsstödet och stödet till unga jordbrukare.

För att EU:s arealbaserade stöd ska kunna beviljas måste odlingsväxternas rötter ha möjlighet att komma i kontakt med marken. Odling där växternas rötter inte kommer i kontakt med marken berättigar enligt EU-kommissionens tolkning inte till dessa stöd. Den totala arealen av sådan odlingsmark är liten i förhållande till jordbruksmarkens areal i Finland, som uppgår till 2,3 miljoner hektar. När det gäller växthusproduktion är det nationella stödet för växthusproduktion viktigare än EU-stöden, och det nationella stödet kommer inte att ändras i fråga om anmälan av grödor eller stödvillkor.

EU:s tolkning gäller t.ex. odling i växthus med betongplatta som grund, där odlingsväxternas rötter inte kommer i kontakt med marken. Exempelvis jordgubbsodling i säck eller låda där växterna inte kommer i kontakt med marken berättigar i fortsättningen inte till grundstöd, förgröningsstöd eller EU-stöd till unga jordbrukare.

Odlingsväxternas rötter anses ha möjlighet att nå marken, om åkermarken täcks av ett tyg som släpper igenom vatten och på vilket odlingsväxterna står t.ex. i krukor som försetts med hål i botten. Detta kan gälla t.ex. plantskoleodling eller tunnelodling av bär.

Från och med i år ska den växthusodlingsareal som berättigar till grundstöd, förgröningsstöd eller EU-stöd till unga jordbrukare anmälas separat enligt odlingsväxt i den samlade stödansökan. I stödansökan finns det inte längre några koder som går under namnet växthusareal. Genom ändringen av förordningen beslutades vidare att de blandade växtbestånd som används för honungsproduktion ska klassificeras som en odlingsväxt när det gäller kravet på diversifiering av grödor i anslutning till förgröningsstödet.

2016 års stödnivåer för förgröningsstöd och stöd till unga jordbrukare har fastställts
Stödnivån för förgröningsstöd hålls på 2015 års nivå: i AB-stödområden 74,5 euro och i C-stödområden 65,3 euro per hektar. EU-stödet till unga jordbrukare är 50 euro per hektar år 2016. Den första stödraten betalas i december 2016. De stödnivåer som nu slagits fast kommer ännu att ses över före betalningen i och med att man då vet de stödberättigade arealerna.

Kravet på att hålla jordbruksmark öppen preciserades så att det gäller jordbruksmark som inte används för egentlig jordbruksverksamhet. Med detta avses areal som inte skördas eller som inte används för bete. De arealer som används för egentlig jordbruksverksamhet hålls öppna på grund av odling eller bete.
Jordbrukare kan följa med de anvisningar om vårens ansökan om stöd till jordbrukare som finns på Landbygdsverkets webbplats och i Vipu-tjänsten.

Ytterligare information från jord- och skogsbruksministeriet:
Pirjo Kuusela, lantbruksöverinspektör, tfn 0295 162 138
Pia Lehmusvuori, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 207
Suvi Ruuska, äldre regeringssekreterare, tfn 0295 162 248
fornamn.efternamn@mmm.fi

Mer från SLC