JSM: Ändringarna i miljöersättningen godkända

Enligt statsrådets förordning som antogs av regeringen i dag ska miljöersättningens skiftesspecifika åtgärder och utbyte av åtgärderna begränsas. Begränsningarna bottnar i ändringen av Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014 – 2020 som kommissionen godkände den 29 februari 2016.

Målen för miljöförbindelsens åtgärder uppnåddes i många avseenden redan år 2015. På grund av de förpliktelser som ingår i regeringsprogrammet och för att se till att anslagen räcker till är man tvungen att begränsa vissa miljöersättningsberättigande skiftesspecifika åtgärder. Detta riskerar dock inte uppfyllelsen av miljömålen eftersom landsbygdsprogrammets mål som rör antalet åtgärder i huvudsak är uppnådda. I miljöförbindelserna gjordes inte några ändringar.

När det gäller åtgärderna placering av flytgödsel eller återanvändning av näringsämnen och organiskt material uppgår ersättningen år 2016 högst till 60 procent av gårdens ersättningsberättigande åkerareal. Inom åtgärden fånggrödor eller saneringsgrödor är procentsatsen 25. Tidigare har det varit möjligt att få ersättning för hela åkerarealen. I år kan jordbrukare inte heller anmäla nya skyddszonsarealer. Fleråriga miljövallar och nya arealer som gäller hantering av avrinningsvatten kan inte anmälas efter årets stödansökan, dvs. efter den 15 juni 2016. 

Beräkningen av procentsatser för växttäcke vintertid har ändrats. Vid beräkningen beaktas inte längre t.ex. skyddszoner, fleråriga miljövallar eller naturvårdsåkrar. Samtidigt är det möjligt att avstå från åtgärden om gården redan har maximiareal växttäcke vintertid, samt att byta ut åtgärden. Genom förordningen specificerades valet av skiftesspecifika åtgärder i situationer där gårdens specialstödsavtal har löpt ut. 

Från och med detta år kan ersättning för åtgärd som gäller saneringsgrödor betalas enbart till gårdar som bedriver växelbruk med potatis, sockerbeta eller trädgårdsväxter på friland på ett område som är minst en hektar stort. 

I årets statsbudget har reserverats ca 240 miljoner euro för att användas för miljöersättningen. EU finansierar 42 procent av ersättningen.  
Förordningen träder i kraft den 22 mars 2016. Statsrådets förordning om ansökan om miljöersättning (152/2016) utfärdades den 25 februari 2016 (Pressmeddelande 25.2.2016).

Ytterligare information:

Suvi Ruuska, äldre regeringssekreterare, tfn 0295 16 2248
Sini Wallenius, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 16 2185
fornamn.efternamn@mmm.fi

Mer från SLC