JSM: Arbetet med anpassningsstöd till mjölkproducenter går vidare - förordning sänd på remiss

Under hösten har regeringen planerat flera åtgärder för att förbättra gårdarnas situation. Ett led i denna uppsättning åtgärder är det program för extraordinärt anpassningsstöd till mjölkproducenter som jord- och skogsbruksministeriet tagit fram utifrån besluten på EU-nivå. Stödet uppgår sammanlagt till 15 miljoner euro. Hälften av summan är direkta krispengar från EU, hälften nationella medel. Stödets syfte är att på frivillig väg minska mjölkproduktionen tillfälligt och på det sättet stabilisera hemmamarknaden.

Statsrådets förordning om stödprogrammet har sänts på remiss. Remisstiden löper ut den 3 november 2016. Avsikten är att anpassningsstödet kan sökas vid månadsskiftet november-december och att de mjölkproducenter som deltar i programmet minskar produktionen under de första fem månaderna 2017.

Mjölkproduktionen i svårigheter i EU och Finland
I juli i fjol lade EU-kommissionen fram ett 500 miljoner euro stort krispaket för att hjälpa husdjursskötseln som kämpar med svårigheter. Av denna summa avsattes 150 miljoner euro för stödet för att minska mjölkproduktionen i hela EU. Resten, dvs. 350 miljoner euro, kanaliseras till anpassningsprogram för husdjursskötsel som medlemsländerna arbetar fram utifrån EU-bestämmelserna. Finlands andel av EU-finansieringen för anpassningsstödet är ca 7,5 miljoner euro. Enligt budgetbesluten i höst ska här läggas till en lika stor summa i nationella medel. Denna summa på sammanlagt 15 miljoner euro ska man använda för att fullt ut tillvarata EU-paketets särskilda möjligheter att stabilisera marknaden. 

Under de senaste åren har mjölkproduktionen i många EU-länder växt fortare än efterfrågan, vilket har lett till överskott på EU-marknaden. De finska gårdarnas trånga ekonomi har ytterligare försvårats av Rysslands förbud mot import av livsmedel som började i augusti 2014 och fortsätter fortfarande. Enligt jord- och skogsbruksministeriets riktlinjer ska hela anpassningsstödet användas för att nå balans på den inhemska mjölkmarknaden.  Ett stödprogram som administrativt är så slagkraftigt som möjligt ska leda till så goda resultat som möjligt.

Stödprogrammets mål: att minska mjölkproduktionen tillfälligt
Anpassningsstödet till mjölkproducenter är ett nytt styrinstrument enligt EU-krisbestämmelserna. Syftet är att bidra till stabilare mjölkmarknad genom att tillfälligt minska produktionen. Anpassningsstöd betalas till mjölkproducenter som i januari-maj 2017 minskar produktionen av mejerimjölk med minst tre procent jämfört med samma tidsperiod 2016. Stödet är dock begränsat till maximalt 30 procent av den minskade mängden för att stödet inte helt ska inriktas till producenter som slutar producera mjölk. För att få stöd ska mjölkproducenten ännu i januari 2017 leverera mjölk till ett mejeri. Den preliminära tidsplanen för ansökningstid är 21.11 - 9.12.2016. Stödet betalas ut senast vid utgången av september 2017. EU-stödet för minskad mjölkproduktion som hör till samma EU-krispaket och som kunde sökas i september-oktober begränsar inte producenternas möjligheter att ansöka om anpassningsstöd.

Målet är att i stöd betala 30 cent per minskad liter så att målet om en minskning på högst på 50 miljoner liter uppfylls på hela landets nivå. Eftersom man reserverat högst 15 miljoner euro för stödet, ska stödefterfrågan vid behov begränsas. Om den minskade mängden överskrider 50 miljoner liter, ska den understödda minskade produktionsmängden reduceras i förhållande till den överskridna mängden med en koefficient som ligger under ett. Om målet om 50 miljoner liter överskrids med t.ex. två procent, är koefficienten 0,98 och stödet på 30 cent ska då betalas för 9 800 liter om den minskade mängden är 10 000 liter. En eventuell koefficient fastställs först efter minskningsperioden, dvs. efter maj månad 2017. Preliminär information om den mjölkmängd som producenter sökt stöd för, kan ges ut redan efter ansökningstiden före årsskiftet.

• Förordningen som sänts på remiss
Ministeriets pressmeddelande 30.8.2016: Villkoren för stödet för att minska mjölkproduktionen har fastställts

Mer information: 
Veli-Pekka Talvela, avdelningschef, tfn 0295 16 2150
Antti Unnaslahti, jordbruksekonom, tfn 0295 16 2426 
fornamn.efternamn@mmm.fi

Mer från SLC