JSM: Årets första möte för rådet för jordbruk och fiske nästa vecka

Rådet för jordbruk och fiske sammanträder för första gången under Nederländernas period i Bryssel den 15 februari 2016. Finland representeras i rådet av jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

Vid mötet presenteras en bakgrundspromemoria om djurens välbefinnande. Bakgrundspromemorian har utarbetats av Tyskland, Sverige, Danmark och Nederländerna. Finland understöder initiativet enligt vilket kommissionen inrättar ett forum som omfattar hela EU och som koncentrerar sig på djurens välbefinnande. Forumet är avsett för intressentgrupper och myndigheter som arbetar med dessa frågor i Europa.

- Det föreslagna forumet ökar dialogen och informationsutbytet mellan parterna och ger större möjlighet att dela med sig av god praxis. Forumet kan också vara en hjälp när man utvecklar kvalitetssystem som utgår från djurens välbefinnande, säger minister Tiilikainen.

Rådet för jordbruk och fiske kommer att ta del av kommissionens lägesrapport om frågor som gäller den internationella handeln med jordbruksprodukter. I rådet behandlas också förslaget till förordning om hållbar förvaltning av externa fiskeflottor. Förslaget gäller i synnerhet tillstånd till fiskeverksamhet för unionens fiskefartyg i vatten utanför gemenskapens vatten och tillstånd för fartyg från tredjeländer i gemenskapens vatten. Vid mötet behandlas dessutom antimikrobiell resistens, afrikansk svinpest och den långsiktiga strategi för jordbruksforskning som kommissionen berett.

Under lunchen diskuterar ministrarna det svåra marknadsläget för jordbruksprodukter samt åtgärder som behövs för att underlätta situationen. Också i Finland är läget inom sektorn för mjölk och svinkött fortsättningsvis svårt trots de marknads- och krisstödsåtgärder som genomfördes i fjol.
I samband med rådet träffar minister Tiilikainen EU:s jordbrukskommissionär Phil Hogan. De diskuterar bl.a. förenklingen av den gemensamma jordbrukspolitiken, ekoförordningen och EU:s klimatavtal 2030.

Ytterligare information från jord- och skogsbruksministeriet:
Kari Valonen, lantbruksråd, tfn 040 751 8407, fornamn.efternamn@mmm.fi

Mer från SLC