JSM: Det lagstadgade skogsstödet uppgår till 55,23 miljoner euro 2016

Staten stöder skogsägarnas skogsvårds- och grundförbättringsarbeten enligt lagstiftningen om stöd för hållbart skogsbruk (Kemera-lagen) med 55,23 miljoner euro 2016.

Målet är att främja en hållbar skötsel och användning av skogarna. Stöden till privata skogsägare beviljas av Finlands skogscentral. 
Anslaget kan användas till att finansiera vård av ungskog och tidig vård av plantbestånd (91 600 hektar), bekämpning av rotticka (82 430 hektar), vitaliseringsgödsling (9 300 hektar), skogsförnyelse (9 900 hektar), vård av torvmarksskog och iståndsättningsdikning (42 700 hektar).

Dessutom finansieras grundläggande förbättring av skogsvägar och byggande av nya skogsvägar (1 450 kilometer). Då nya skogsvägsprojekt godkänns måste också miljöaspekterna beaktas. Redan befintliga stråk ska utnyttjas som grund för planering av vägar i synnerhet då det är fråga om enhetliga skogsområden av ödemarkskaraktär. Skogsvägsprojekt ska genomföras som samprojekt. Vid godkännande av projekt som gäller grundlig förbättring av vägar ska projekt som omfattar reparation av broar prioriteras.

Då stöd beviljas ska man i fråga om vård av torvmarksskog också ta hänsyn till miljökonsekvenserna och den biologiska mångfalden. 

Mer information hos jord- och skogsbruksministeriet:
Marja Hilska-Aaltonen, forstråd, tfn 040 7518436
Kimmo Tiilikainen Skogar 

Mer från SLC