JSM: Det ökade samarbetet mellan förvaltningen och odlarna gav resultat med tanke på kontrollen av tvärvillkoren

De sammankomster mellan förvaltningen och odlarna som jord- och skogsbruksministeriet ordnade våren 2016 kring anvisningarna för kontrollen av tvärvillkoren i samband med jordbruksstöd har varit resultatrika. Syftet med sammanträdena var att förtydliga anvisningarna med utgångspunkt i de kommentarer som kommit in från odlarna.

Jord- och skogsbruksministeriets kanslichef Jaana Husu-Kallio är nöjd med utfallet av diskussionerna, som fördes på begäran av Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK och Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC:

– De gemensamma diskussionerna mellan förvaltningen och odlarna var givande för förvaltningen, och jag tror att också odlarna hade behållning av dem. Utifrån diskussionerna kunde vi få till stånd konkreta förbättringar. Lika värdefullt är att den gemensamma diskussionen kring samma bord ökar förvaltningens förståelse för odlarnas verklighet. Odlarna å sin sida kan ha haft nytta av den grundliga genomgången av den EU-lagstiftning som ligger till grund för tvärvillkoren.

Anvisningarna för kontrollen av djurens välbefinnande har förtydligats bl.a. när det gäller djurens renhet, tillräckligt skydd mot väder och vind, antalet vattenbehållare för nötkreatur samt kraven på journalföring av döda djur. I fråga om kontrollen av märkningen och registreringen av djur lindras exempelvis tolkningen av brister i öronmärkningen till vissa delar. Dessutom strävar man efter att minska gårdsbruksenheternas administrativa börda genom att djurhållare ges möjlighet att slå samman djurhållningsplatser, vilket minskar antalet anmälningar av flyttningar av djur. Avsikten är vidare att det genom det nya register för nötkreatur som kommer att inrättas inom de närmaste åren ska skapas ett automatiskt notifieringssystem för sådana händelser som djurhållaren inte har rapporterat.
Möjligheten att ge tidig varning till odlare utvidgades till sådana krav där möjlighet inte funnits tidigare, exempelvis kraven enligt fågeldirektivet och habitatdirektivet. Odlaren får inga påföljder av den tidiga varningen om han eller hon korrigerar den konstaterade bristen inom utsatt tid. 

Vid de sammankomster där kontrollanvisningarna behandlades deltog förtroendevalda och tjänstemän från MTK och SLC. Förvaltningens representanter vid sammankomsterna var utöver jord- och skogsbruksministeriet Landsbygdsverket, Livsmedelssäkerhetsverket och Säkerhets- och kemikalieverket, som ansvarar för utarbetandet av kontrollanvisningarna, samt representanter för närings-, trafik- och miljöcentralerna och regionförvaltningsverken, som utför kontrollerna i praktiken.

Utifrån de förslag som lades fram vid de gemensamma sammanträdena lämnade jord- och skogsbruksministeriet i maj ytterligare förslag till förenkling av tvärvillkoren till Europeiska kommissionen. Tidigare förslag lämnades 2015 och i början av 2016. Ministeriet utreder dessutom möjligheterna att ändra den nationella lagstiftningen exempelvis så att man eventuellt kunde minska mängden uppgifter som ska anmälas till registret för får och getter.

– Ministeriet kommer också att börja utreda möjligheten att i samband med den landskapsreform som träder i kraft 2019 omorganisera kontrollen av tvärvillkorskraven i syfte att få ner antalet kontroller och därmed också minska de påföljder de har för odlarna, säger kanslichef Husu-Kallio.

Tvärvillkoren utgör villkor för samtliga odlingsstöd som helt och delvis finansieras av EU. Tvärvillkoren omfattar krav på miljön, djurhälsan, folkhälsan och djurens välbefinnande.

Ytterligare information på jord- och skogsbruksministeriet:
kanslichef Jaana Husu-Kallio, tfn 0400 291 910
Pia Lehmusvuori, konsultativ tjänsteman, tfn 0400 395 537

Mer från SLC