JSM: En guide om krav på journalföring av jordbruksproduktion underlättar vardagen för lantbruksföretagare

Guiden om kraven på journalföring av jordbruksproduktion 2016 - 2017 som gavs ut i dag är en för lantbruksföretagare avsedd sammanfattning av kraven på journalföring av jordbruksproduktion. I guiden kan jordbrukaren enkelt kontrollera vilka krav som gäller för den egna produktionen. Kraven bygger på gällande bestämmelser och anvisningar, guiden innehåller inte några nya krav.

I guiden ingår information om de krav på journalföring av jordbruksproduktion som gäller för Landsbygdsverkets (Mavi), Livsmedelssäkerhetsverkets (Evira) och Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) sektorer inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde. Vidare innehåller guiden information om de årliga anmälningsskyldigheterna i det finländska fastlandet. De krav som följer av nitratförordningen och som hör till journalföringskraven inom miljöministeriets förvaltningsområde finns också med i guiden.  

I guiden presenteras kraven för växt- och animalieproduktion. Vissa krav rör alla lantbruksföretagare medan en del hänför sig till villkoren för jordbruksstöd. Journalföringens syfte är att se till att djur, foder och livsmedel går att spåra och att de är trygga. Det här är viktigt när man spårar till exempel epidemier som sprids via livsmedel eller foder eller utreder andra livsmedels- eller foderrelaterade problem. Informationen är också till nytta när man planerar och följer upp gårdens verksamhet.  Vidare är journalföring ett villkor för många olika stöd. 

Tidigare har det inte funnits någon sammanfattning av journalföringskraven. Behovet av sammanställda krav kom fram när jord- och skogsbruksministeriets kanslichef Jaana Husu-Kallio besökte gårdar och diskuterade byråkratifrågor med lantbruksföretagarna. 

Ministeriet bereder som bäst vissa ändringar i bestämmelserna om livsmedelssäkerhet som lättar på bl.a. kraven på journalföring av mjölkproduktion. Om dessa ändringar informeras senare. Samtidigt gör man också i guiden de ändringar som behövs. Från år 2018 framåt ska guiden uppdateras årligen.

Guiden har tagits fram av Landsbygdsverkets, Livsmedelssäkerhetsverkets och Säkerhets- och kemikalieverkets experter under ledning av jord- och skogsbruksministeriet. Ålands landskapsregering kommer att arbeta fram en liknande guide för åländska lantbruksföretagare. Guiden är ett led i arbetet med att genomföra regeringens spetsprojekt för avreglering.

Krav på journalföring av jordbruksproduktion 2016 - 2017

Mer information 
– om kraven på journalföring av jordbruksstöd:
Hanna Ketomäki, överinspektör, tfn  0295 312 429 och Timo Keskinen, överinspektör, Landsbygdsverket, tfn 0295 312 463, fornamn.efternamn@mavi.fi
– om kraven på journalföring av användningen av växtskyddsmedel:
Lotta Kaila, överinspektör, Säkerhets- och kemikalieverket, tfn 0295 052 084, fornamn.efternamn@tukes.fi
– om övriga kraven i guiden:
Leila Peltola, överinspektör, tfn 0295 304 221 och Olli Venelampi, sektionschef, Livsmedelssäkerhetsverket, tfn 0295 305 241, fornamn.efternamn@evira.fi
– om guiden allmänt:
Pia Lehmusvuori, konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 162 207, fornamn.efternamn@mmm.fi

Mer från SLC