JSM: Ersättningar för skördeskador 2015 bestämda

Regeringen fastställde i dag den procentuella andelen för lägenhetsbestämda ersättningar för skördeskador 2015. På samma sätt som tidigare uppgår statens andel till 90 procent av beloppet av skördeskadorna, vilket minskats med självrisken och eventuella andra ersättningar.

Odlarens självriskandel av en skördeskada är 30 procent. Självriskandelen räknas utifrån värdet av hela brukningsenhetens skörd av stödberättigande grödor. Värdet av skörden beräknas enligt medelvärdet av skördemängderna under de fem år som föregår skadeåret och det pris per enhet som Landsbygdsverket fastställt för grödan. Eftersom lagen om ersättande av skördeskador har upphävts, är detta sista gången skördeskador ersätts med stöd av skördeskadelagen.

År 2015 inträffade fler skördeskador än vanligt. I ersättning betalas sammanlagt ca 10 miljoner euro. Utbetalningen av ersättningarna sker under april månad, antalet mottagande gårdar är ca 1 250. Den förstörda arealen var sammanlagt 48 800 hektar stor, av vilken 14 800 ha totalförstörd areal. Antalet ersättningsansökningar var omkring 1 440.

Mer information:
Anne Vainio, jordbruksöverinspektör, tfn 0295 162 168
Juha Vanhatalo, äldre regeringssekreterare, tfn 0295 162 347
Vesa Perätalo, enhetschef, Landsbygdsverket, tfn 0295 312 434 (utbetalning av ersättningar)

Mer från SLC