JSM: Europeiska unionens råd för jordbruk och fiske fortsätter dialogen om läget på jordbruksmarknaden

Rådet för jordbruk och fiske sammanträder i Luxemburg den 11 april 2016. Finlands representant är statssekreterare Jari Partanen. Den viktigaste frågan på mötet är dialogen om jordbruksprodukternas svåra marknadsläge. Rådet fortsätter diskussionen med utgångspunkt i de krisåtgärder som rådets och kommissionen kommit med.

Kommissionen presenterade i mars en uppsättning åtgärder som ska underlätta det svåra marknadsläget. Vissa åtgärder har redan också vidtagits. Kommissionen har föreslagit bl.a. nya statsunderstödsåtgärder för att lösa situationen.

Finland understödjer dessa mångsidiga åtgärder. Det är dock viktigt att kommissionen utreder möjligheterna till stödåtgärder som på samma sätt som tidigare riktas direkt till producenterna. Enligt Finland är det också av vikt att förhandsbetalningen av jordbruksstöd tidigareläggs.

På rådets agenda står också en presentation om de möjligheter som Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) har att erbjuda jordbruks- och livsmedelssektorn. Vidare får rådet höra kommissionens presentation om en ramförordning som gäller tekniska åtgärder inom fisket samt om en förordning om insamling av uppgifter inom fiskerisektorn.

Mer information:
Kari Valonen, lantbruksråd, tfn 040 751 8407, fornamn.efternamn@mmm.fi
Mat och jordbruk Fiskar EU och internationella frågor 

Mer från SLC