JSM: EU:s jordbruksministrar söker en lösning på det svaga läget på marknaden för jordbruksprodukter

Rådet för jordbruk och fiske sammanträder i Bryssel måndagen den 14 mars 2016. Finland representeras i rådet av jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen. Den viktigaste fråga som ska diskuteras vid mötet är det svåra marknadsläget för jordbruksprodukter. EU:s jordbruksministrar förväntas på måndagen fatta beslut om åtgärder för att stödja marknaden.

Vid rådets föregående möte i februari bad kommissionen medlemsländerna föreslå åtgärder genom vilka det svåra marknadsläget kunde underlättas. Finland har lagt fram flera förslag för kommissionen.

Finland stöder de nuvarande åtgärderna, med vars hjälp man har kunnat förhindra en marknadskollaps. Producentpriserna för jordbruksprodukter är emellertid alltför låga och det behövs ytterligare åtgärder. Finland har föreslagit att kommissionen ska utreda möjligheten att ge ett nytt stödpaket med riktat krisstöd, och att det på samma sätt som i fjol ska betalas ut ett högre och tidigare förskott på det normala stödet till producenterna. Dessutom har man föreslagit att taket för det s.k. de minimis-stödet inom det statliga stödet höjs. Finland är berett att även utreda möjligheten att införa åtgärder för att begränsa produktionen i syfte att få till stånd en bättre balans mellan utbud och efterfrågan. 

Krisåtgärderna borde i första hand finansieras med medel ur den outnyttjade marginalen i jordbruksbudgeten. Med beaktande av hur allvarlig och omfattande krisen är, är Finland berett att överväga att också använda reserven för kriser inom jordbrukssektorn för att finansiera dessa åtgärder.

Utöver diskussionen om marknaden står möjligheten att inom jordbrukssektorn använda de finansiella instrument som landsbygdsutvecklingsförordningen erbjuder samt en rapport från Estland från ett seminarium om afrikansk svinpest på dagordningen för rådet.

Ytterligare information från jord- och skogsbruksministeriet:

Kari Valonen, lantbruksråd, tfn 040 751 8407, fornamn.efternamn@mmm.fi

Mer från SLC