JSM: EU:s produktionskopplade bidrag för 2016 fastställdes

Regeringen fastställde i dag villkoren, maximibeloppen och enhetsstödnivåerna för EU:s produktionskopplade bidrag för 2016. Produktionskopplade bidrag kan betalas ut till ett belopp av sammanlagt 102,6 miljoner euro. År 2014 kom man tillsammans med producenterna överens om fördelningen av stödbeloppet. Bidragsvillkoren har inte ändrats jämfört med i fjol.

Liksom i fjol betalas det ut 32,0 miljoner euro i stöd för mjölkproduktion, 2,8 miljoner euro i stöd för får- och getköttsproduktion och 13,7 miljoner euro i stöd för vissa åkerväxter. Det belopp som betalas ut i stöd för nötköttsproduktion uppgår till 54,1 miljoner euro, vilket är några miljoner euro mindre än i fjol.   

Uppgifterna om alla nötkreatur, får och getter som omfattas av bidraget baserar sig på uppgifterna i djurregistret. Därför måste reglerna om t.ex. anmälningstid i fråga om registrering och märkning av djur följas noggrant.  

Bidrag för nötkreatur betalas ut i två poster. För djur som omfattas av bidragssystemet betalas bidraget för tiden 1.1–15.9 tidigast i december innevarande år och bidraget för tiden 16.9–31.12 senast i juni 2017. Bidraget för slaktdjur, tackor och hongetter betalas ut i en post, uppskattningsvis vårvintern 2017. Betalningstidpunkten för bidraget för jordbruksgrödor fastställs senare.

De slutliga enhetsnivåerna i tabellen nedan preciseras ännu före utbetalningen då uppgifterna om bidragsberättigande djur och arealer finns tillgängliga.


BIDRAG FÖR MJÖLKKOR Mn euroeuro/djur, ha
Mjölkkor, stödområde AB, fasta Finland30,50540
Mjölkkor, fasta Åland1,14640
Mjölkkor, stödområde AB, yttre skärgården0,36870
Mjölkkor sammanlagt32,00
BIDRAG FÖR NÖTKREATUR
Dikor och dikokvigor, stödområde AB, fasta Åland och fasta Finland8,40370
Dikor och dikokvigor, stödområde AB, yttre skärgården0,85540
Dikor och dikokvigor, stödområde C8,85130
Tjurar och stutar, stödområde AB, fasta Finland13,70490
Tjurar och stutar, fasta Åland0,60540
Tjurar och stutar, stödområde AB, yttre skärgården0,50950
Tjurar och stutar, stödområde C20,04160
Slaktkvigor, stödområde AB1,00250
Skärgårdskvigor, stödområde AB, yttre skärgården0,15600
Alla nötkreatur sammanlagt54,09
BIDRAG PER TACKA
Tackor, stödområde AB, fasta Finland1,0050
Tackor, fasta Åland 0,3070
Tackor, stödområde AB, yttre skärgården 0,20 100
BIDRAG FÖR HONGETTER, stödområde AB
0,20
150
BIDRAG FÖR SLAKTLAMM OCH SLAKTKILLINGAR, hela landet1,1038
Alla får och getter sammanlagt2,80
BIDRAG FÖR JORDBRUKSGRÖDOR
Proteingrödor, hela landet6,3070
Råg, hela landet1,5050
Sockerbeta, hela landet1,0075
Stärkelsepotatis, hela landet3,70560
Frilandsgrönsaker, stödområde AB1,20140
Sammanlagt13,70


Mer information hos jord- och skogsbruksministeriet:

Auli Nurmi, jordbruksöverinspektör, tfn 0295 162 304
Suvi Ruuska, äldre regeringssekreterare, tfn 0295 162 248
fornamn.efternamn@mmm.fi

Mer från SLC