JSM: Finland lägger fram ett förslag för kommissionen om ändring av EU:s produktionskopplade jordbrukarstöd och grundstödet

Regeringen godkände idag Finlands förslag om ändring av EU:s produktionskopplade stöd och grundstödet. Ändringarna gäller den procentuella höjningen av grundstödet, bevarandet av anslagsandelen för bidraget för nötkreatur och bidraget för jordbruksgrödor samt ålders-, slaktvikts- och lamningsvillkoren för får- och getbidraget. Ändringarna som utarbetats i samarbete med lantbruksstyrelsen och producentorganisationerna gäller stödåren 2017–2020 under förutsättningen att kommissionen godkänner dem.

För kommissionen föreslås det att reserven för höjning av grundstödet, som hör till EU:s direkta stöd, sänks från nuvarande tre procent till en procent. Ändringen minskar inte det stödbelopp som betalas ut till jordbrukarna. Målet med ändringen är att de föreskrivna maximibeloppen ska betalas ut till jordbrukarna till så fullt belopp som möjligt.
Det föreslås också för kommissionen att stödberättigade slaktkillingars minimivikt när det gäller EU:s produktionskopplade stöd sänks från 15 kilo till 10 kilo. Dessutom ska slaktkillingarnas övre åldersgräns sänkas från 18 månader till 12 månader. Målet är att öka andelen killingar som styrs till köttproduktionen och samtidigt sänka slaktkostnaderna.

Det förslås att kravet på killning i fråga om hongetter slopas i EU:s bidrag för hongetter. Kravet har varit nödvändigt för att man i stödberäkningarna ska kunna skilja på om djuren berättigar till stöd för hongetter i mjölkproduktionen eller om de är slaktkillingar. Eftersom slaktkillingarnas och hongetternas ålderskrav inte överlappar varandra i fortsättningen, behövs inte kravet på killning längre. 

I fortsättningen behöver tackor på gårdar som inleder lammköttsproduktion inte under det år produktionen inleds uppfylla lamningsvillkoret, enligt vilket det krävs ett lamm per bidragsberättigande tacka per år. Efter ändringen beviljas EU:s bidrags för tackor för det år då verksamheten inleds direkt enligt antalet tackor. Med hjälp av förändringen harmoniseras bidraget för tackor inom stödområde AB med det nationella nordliga stöd för tackor som betalas inom stödområde C.

De produktionskopplade stödens andel av alla direktstöd i EU förblir oförändrad
Det produktionskopplade stödet är ett direktstöd som finansieras helt och hållet av EU och det är frivilligt för medlemsstaterna att genomföra. År 2015 godkände kommissionen Finlands förslag om att betala ett stöd på högst 20 procent, dvs. ca 104,6 miljoner euro, av hela maximibeloppet för direktstöd. Procentandelen i Finland ska enligt kommissionens beslut ändå sänkas gradvis, så att procentandelen för 2020 är 18 procent.

Nu ansöker man hos kommissionen om en ändring i procentandelen som skulle innebära att den andel av direktstöden som gäller 2016 bibehålls fram till år 2020. Därmed skulle 19,6 procent betalas som produktionskopplade stöd också för åren 2017–2020, det vill säga dryga 102 miljoner euro per år. Genom ändringen skulle sammanlagt ca 19 miljoner euro mer än vad som beslutats tidigare gå till stöd för nötkreatur inom stödområde C för åren 2017–2020. På detta sätt skulle den ekonomiska situationen i nötkreaturssektorn underlättas och bättre balansen mellan stöd i olika regioner uppnås. 

Om procentandelen förblir oförändrad innebär det också att det totala beloppet för EU:s bidrag för jordbruksgrödor förblir på samma nivå som 2016, och därmed skulle det riktas 1,7 miljoner euro mer än vad som beslutats tidigare till proteingrödor, samt 0,2 miljoner euro mer till frilandsgrönsaker. Om kommissionen godkänner förslaget om att behålla procentandelen för produktionskopplade stöd på nivån för år 2016, innebär det att grundstödets andel bibehålls och inte höjs enligt det som tidigare har planerats för 2017-2020.

I tabell 1 syns EU:s produktionskopplade stöd som helhet. De anslag som märkts ut med gult är de som man nu lämnar in ändringsförslag om till kommissionen. Ändringsförslaget ska lämnas till kommissionen senast den 1 augusti 2016 och kommissionen informerar om sitt beslut i slutet av 2016. Villkoren för de produktionskopplade stöden för 2017 fastställs genom förordning av statsrådet i början av 2017.

Tabell 1. EU:s produktionskopplade stöd 2015–2020
JSM:s pressmeddelande den 9 mars: Möjligt att ändra villkoren för EU:s produktionskopplade stöd

Ytterligare information från jord- och skogsbruksministeriet: 
Juha Palonen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 356
Auli Nurmi, jordbruksinspektör, tfn 0295 162 304
fornamn.efternamn@mmm.fi

Mer från SLC