JSM: Förordning om anpassningsstöd till mjölkproducenter godkänd

Regeringen beslutade i dag om villkoren för mjölkproducenternas extraordinära anpassningsstöd. Stödet uppgår sammanlagt till 15 miljoner euro. Hälften av summan är direkta krispengar från EU, hälften nationella medel.
Stödets syfte är att på frivillig väg minska mjölkproduktionen tillfälligt och på det sättet stabilisera hemmamarknaden. De producenter som deltar i systemet ska minska produktionen med minst tre procent under de fem första månaderna 2017 jämfört med samma tidsperiod 2016.

Mjölkproduktionen i svårigheter i EU och Finland
I juli i fjol lade EU-kommissionen fram ett 500 miljoner euro stort krispaket för att hjälpa EU-ländernas husdjursskötsel som kämpar med svårigheter. Av denna summa avsattes 150 miljoner euro för stödet för att minska mjölkproduktionen i hela EU. Resten, dvs. 350 miljoner euro, kanaliseras till anpassningsprogram för husdjursskötsel som medlemsländerna arbetar fram utifrån EU-bestämmelserna. Finlands andel av EU-finansieringen för anpassningsstödet är ca 7,5 miljoner euro. Enligt budgetbesluten i höst ska här läggas till en lika stor summa i nationella medel. Med dessa sammanlagt 15 miljoner euro tillvaratas fullt ut EU-paketets särskilda möjligheter att stabilisera marknaden.

Under de senaste åren har mjölkproduktionen i många EU-länder växt fortare än efterfrågan, vilket har lett till överskott på EU-marknaden. De finska gårdarnas trånga ekonomi har ytterligare försvårats av Rysslands förbud mot import av livsmedel som började i augusti 2014 och fortsätter fortfarande. 

Stödprogrammets mål: att minska mjölkproduktionen tillfälligt
Anpassningsstödet till mjölkproducenter är ett nytt styrinstrument enligt EU-krisbestämmelserna. Syftet är att bidra till stabilare mjölkmarknad genom att tillfälligt minska produktionen. Anpassningsstöd betalas till mjölkproducenter som i januari-maj 2017 minskar produktionen av mejerimjölk med minst tre procent jämfört med samma tidsperiod 2016. Stödet är dock begränsat till maximalt 30 procent av den minskade mängden för att stödet inte ska inriktas till producenter som helt slutar producera mjölk. För att få stöd ska mjölkproducenten ännu i januari 2017 leverera mjölk till ett mejeri. Tidsplanen för ansökan är 21.11 - 9.12.2016. Stödet betalas ut senast vid utgången av september 2017. Stödet för minskning av mjölkproduktionen som ingår i samma EU-krispaket och som fick sökas i september-oktober begränsar inte producenternas rätt att ansöka anpassningsstöd.

I stöd betalas 30 cent per minskad liter så att målet om en minskning på högst på 50 miljoner liter uppfylls på hela landets nivå. Eftersom man reserverat högst 15 miljoner euro för stödet, ska stödefterfrågan vid behov begränsas. Om den minskade mängden överskrider 50 miljoner liter, ska den understödda minskade produktionsmängden reduceras i förhållande till den överskridna mängden med en koefficient som ligger under ett. Om målet om 50 miljoner liter överskrids med t.ex. två procent, är koefficienten 0,98 och stödet på 30 cent ska då betalas för 9 800 liter om den minskade mängden är 10 000 liter. En eventuell koefficient fastställs först efter minskningsperioden, dvs. efter maj månad 2017 då man vet den faktiska minskade mängden. Preliminär information om ansökt stöd ska dock ges ut redan efter ansökningstiden före jul.

• JSM:s pressmeddelande 19.10.2016: Arbetet med anpassningsstöd till mjölkproducenter går vidare - förordning sänd på remiss
• JSM:s pressmeddelande 30.8.2016: Villkoren för stödet för att minska mjölkproduktionen har fastställts

Ytterligare information:
Arja-Leena Kirvesniemi, lantbruksråd, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 16 2191, e-post: fornamn.efternamn(at)mmm.fi [arja.kirvesniemi]
Antti Unnaslahti, jordbruksekonom, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 16 2426, e-post: fornamn.efternamn(at)mmm.fi [antti.unnaslahti]
Susanna Jansson, Landsbygdsverket, tfn 0295 312 436, e-post: fornamn.efternamn(at)mavi.fi [susanna.jansson]

Mer från SLC