JSM: Förslaget till ändring av lagen om skoglig information på remiss

Jord- och skogsbruksministeriet ber utlåtanden om de ändringar som planerats i lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information. Ett utkast till regeringens proposition sändes i dag på remiss. Remissvar kan lämnas till och med den 30 november 2016. Remisshandlingarna finns att få på jord- och skogsbruksministeriets webbplats.

Ändringarna hänför sig till målet i statsminister Sipiläs regeringsprogram som handlar om effektivare användning av skoglig information samt till det motiverade yttrande som Finland fått av kommissionen. Det motiverade yttrandet gäller genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om allmänhetens tillgång till miljöinformation.

Öppnare skoglig information
Enligt utkastet får offentliga uppgifter som betraktas som miljöinformation i fortsättningen lämnas ut utan att man behöver följa de nuvarande processerna att lämna ut uppgifter. Tillsammans med skoglig information ges då inte ut skogsägarens namn eller kontaktinformation eller information om fastighetsgränser eller fastighetsbeteckningar.

De föreslagna ändringarna gör det möjligt att lägga ut på nätet den skogliga information på basenhetsnivå som Finlands skogscentral förvaltar samt den information om livsmiljöer som enligt skogslagen är särskilt viktiga. Också anmälningar om användning av skog och information om åtgärder som genomförs med stöd av lagen om finansiering av hållbart skogsbruk ska i framtiden gå att se på nätet.  

Enligt utkastet ska skoglig information på figurnivå lämnas ut på begäran förutsatt att skogsägaren inte har förbjudit det.  Förbudet att lämna ut skoglig information på figurnivå gäller dock inte den information som hänger samman med Kemera-stöd och inte heller de övriga förvaltningsärenden som skogscentralen sköter.

I utkastet föreslås också att skogsägaren har rätt att kräva att skoglig information på figurnivå raderas från skogscentralens system för skoglig information. Innan informationen raderas är det möjligt för skogsägaren att begära att informationen överförs till informationssystem som hör till skogsägaren eller en av ägaren befullmäktigad aktör. När det gäller nya områden för informationsproduktion innebär förbudet att lämna ut skoglig information att information på enhetsnivå inte bearbetas och omvandlas till information på figurnivå. Under vissa förutsättningar har skogsägaren också rätt att på nytt och mot avgift få tillgång till informationen på figurnivå.

Ändringar i utlämnande av personuppgifter
Enligt utkastet får personuppgifter förutom med samtycke också lämnas ut på någon annan i lag föreskriven grund för behandling av personuppgifter. Den föreslagna ändringen gör det enklare att sköta frågor som rör skogsägarens uppdrag eller avtal. 
I utkastet föreslås att bestämmelsen om direkt marknadsföring ska ses över. I fortsättningen kan skogsägarnas kontaktinformation letas upp ur systemet för skoglig information enligt informationen om skogstillgångar. Enligt den föreslagna ändringen är det möjligt att kanalisera direkt marknadsföring till t.ex. skogsägare som har björkstockar. 

Ändringar som underlättar skogscentralens arbete
Enligt utkastet ska bestämmelsen om den skogliga informationens korrekthet ändras så att vem som helst kan lämna skoglig information till skogscentralen. Skogscentralen kan dock uppdatera skoglig information endast utifrån sådana uppgifter som enligt centralen är tillförlitliga.
Enligt utkastet kan skogscentralen av skatteförvaltningen få namn- och kontaktinformation till det ombud för dödsboet som registrerats i skatteförvaltningens register samt markägares företags- och organisationsnummer. Enligt lagstiftningen om att lämna ut skatteförvaltningens uppgifter är uppgifterna sekretessbelagda. Därför kan de inte ges ut utan särskilda bestämmelser. Den föreslagna ändringen ska underlätta att hålla kontakt och fatta enskilda förvaltningsbeslut.

Europeiska kommissionen har inlett överträdelseförfarande mot Finland. Därför avses lagen träda i kraft så snart som möjligt efter att den har antagits och blivit stadfäst.

Mer information:
Juha S. Niemelä, avdelningschef, tfn 0295 162 009, juha.niemela(at)mmm.fi
Marja Kokkonen, forstråd, tfn 0295 162 444, marja.kokkonen(at)mmm.fi

Mer från SLC