JSM: Jordbruksmarknader och internationell handel på ministrarnas agenda

Rådet för jordbruk och fiske sammanträder i Bryssel den 14 - 15 november. Finland representeras vid mötet av jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

EU-kommissionens arbetsgrupp för jordbruksmarknaderna (Agricultural Markets Task Force) lägger fram rapporten om åtgärderna för att utveckla livsmedelskedjan och förbättra jordbrukarnas ställning i kedjan. Gruppen kommer antagligen också att ge rekommendationer. Rapporten ges förmodligen ut på måndag den 14 november. 

Dialogen om åtgärderna har varit livlig på EU-planet hela året och de hör också till ordförandelandet Slovakiens prioriteter. Finland anser att arbetsgruppen gör ett värdefullt arbete och förväntar sig av gruppen omfattande rekommendationer för att förbättra jordbrukarnas ställning och livsmedelskedjans funktion.

Rådet får också ta del av kommissionens studie som gäller frihandelsavtalens effekter för EU:s jordbruksmarknader. Studien har ännu inte kommit ut. Enligt Finland är det viktigt att kunskapsunderlaget för frihandelsförhandlingarna är tillräckligt brett, varför Finland har betonat vikten av en omfattande analys av de olika förhandlingshelheternas kombinationseffekt för jordbruksmarknaderna. 

Övriga ärenden på rådets agenda är bl.a. resistens mot mikrobläkemedel, djurens välbefinnande och förhandlingsläget i fråga om förordningen om ekologisk produktion.  

Ytterligare information:
Kari Valonen, lantbruksråd, tfn 0295 16 2269

Mer från SLC