JSM: Lagar som hjälper gårdsbruksenheter i tillfälliga ekonomiska svårigheter

Lagen om statsborgen för gårdsbruksenheter under åren 2016 och 2017 träder i kraft i dag den 16 november 2016. Samtidigt träder i kraft två ändrade lagar som ökar antalet år för uppskov med betalningen av investeringsstödslån med tre år upp till sammanlagt åtta år.

Borgen kan beviljas för lån som kreditgivaren beviljar en lantbruksföretagare för att förbättra likviditeten i den produktionsverksamhet inom jordbruket som företagaren bedriver. Beloppet av det lån som borgen beviljas för kan uppgå till högst 30 procent av medeltalet av lantbruksföretagarens sammanräknade belopp av försäljningsinkomster från jordbruksprodukter samt av jordbruksstöd under de föregående två åren, dock högst 110 000 euro och minst 30 000 euro. Minimibeloppet för borgen förutsätter att lantbruksföretagarens försäljningsinkomster och jordbruksstöd är minst 100 000 euro.

Statsborgen kan gälla högst 70 procent av det lånebelopp som borgen beviljas för. Lånetiden som är högst sju år, innehåller högst två amorteringsfria år. Hos borgenstagaren tar staten ut en borgensavgift som motsvarar den som tas ut vid den statsborgen som beviljas för investeringar inom jordbruket.

Statsborgen kan sökas hos den lokala närings-, trafik- och miljöcentralen under den ansökningstid som Landsbygdsverket fastställer. Ansökan är planerad att öppnas i början av december. Landsbygdsverket informerar närmare om ansökan och ansökningstiden på webbplats www.mavi.fi.

Ytterligare information: 
Esko Juvonen, lantbruksråd, tfn 0295 16 2271, e-post fornamn.efternamn(at)mmm.fi [esko.juvonen]
Sanna Koivumäki, jordbruksöverinspektör, tfn 0295 16 2437, e-post fornamn.efternamn(at)mmm.fi [sanna.koivumaki]
Mika Saari, äldre regeringssekreterare, tfn 0295 16 2134, e-post fornamn.efternamn(at)mmm.fi [mika.saari]

Mer från SLC