JSM: Landsbygdspolitiska rådet godkände Glesbygdens utvecklingsstrategi

Landsbygdspolitiska rådet godkände på sitt möte den 20.12., enhälligt och med några tillägg, Glesbygdens utvecklingsstrategi för åren 2017-2020.

 – Glesbygden är en nationell rikedom. På glesbygden alstras exporttillväxt, området hämtar turismströmmar till Finland och  producerar välfärd till alla finländare, sa rådets ordförande, jordbruks och miljöminister, Kimmo Tiilikainen.  

I strategin, som fokuserar på tillvaratagandet av glesbygdens möjligheter och styrkor, har man samlat de centrala åtgärder som bör vidtas för att glesbygdens potential skall kunna förverkligas. Utgångspunkterna för utveckling skall var desamma på alla områden.  

Strategin fungerar även som ett infopaket för beslutsfattare och berättar om området, där största delen av den finländska naturens materiella och immateriella resurser finns tillgängliga.  

Glesbygdsområdena är tillväxtmotorn för Finlands bioekonomi.

- Glesbygden är en stor resurs, som bör utnyttjas för att utveckla hela landets livskraft, framhöll Tytti Määttä, ordförande för glesbygdsnätverket. Määttä presenterade strategin som tagits fram av nätverket för rådet.

Målsättningen med strategin är att ta fram en realistisk bild av glesbygdens situation, framtid och specialförhållanden. Målsättningen är vidare att beskriva de åtgärder med vilka glesbygdens potential kan tas tillvara i sin helhet.

Det finns även utmaningar. Exempelvis har glesbygdens företag och till och med hushåll svårigheter med att få lån beviljat för byggande, vilket försvagar företagens möjligheter att investera i området eller att utveckla verksamheten, berättade Määttä, till vilket Tiilikainen konstaterade, att frågan bör tas upp till politisk behandling

– Man måste kunna investera i glesbygden för att vi ska kunna skapa en bioekonomisk stornation av Finland, för att vi ska kunna utnyttja den potential som finns i vårt land som resmål och för att vi ska kunna trygga vardagen och företagsverksamheten på glesbygden, betonade minister Tiilikainen.

Tilläggsinformation från jord- och skogsbruksministeriet:

ministerns specialmedarbetare Risto Lahti, tel. 050 565 0424, risto.lahti(at)mmm.fi 
rådets generalsekreterare Christell Åström, tel. 0295 162 030, christell.astrom(at)mmm.fi 

Mer från SLC