JSM: ​Landskapsreformen inom jordbruks-, landsbygds- och naturresurssektorn ska presenteras i regionerna

Landskapsreformen innebär stora förändringar när det gäller förvaltning av landsbygdsutvecklingen, jordbruket och livsmedels- och naturresursekonomin. Förändringarna är under beredning. Målet är att bygga upp en landskapsförvaltning som beaktar regionernas särdrag, är effektfull och betjänar klienterna.

De uppgifter som jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde svarar för kan samlas ihop och bilda enhetliga helheter. Dit hör bl.a. miljöhälsovård, landsbygdsutveckling, jordbruk, fiskerihushållning, vattenhushållning och övervakning av växtproduktion och växtskydd.

Ministeriet kommer att ordna informations- och diskussionsmöten på fem orter i januari-februari 2017. Mötena är avsedda för beredare som arbetar med landskapsreformen samt för aktörer i organisationer som berörs av reformen. Även intressentgrupperna, t.ex. Leadergrupper, rådgivningsorganisationer, näringslivs- och producentorganisationer, är välkomna på mötena.

Landsbygdsverket, Livsmedelssäkerhetsverket, landsbygdsnätverkstjänsterna och Kommunförbundet deltar också i mötena och medverkar i arrangemangen. De här organisationerna stödjer de regionala strukturerna och verksamheterna som landsbygdsreformen kommer att ändra.

Målet med mötena är att informera beredarna om uppgifterna inom ministeriets förvaltningsområde, diskutera med de kärngrupper som arbetar med landskapsreformen samt föra dialog om de olika sektorernas särdrag och hur de beaktas vid beredningen.

Mötena ordnas enligt följande:
• NTM-områdena Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten: Vasa fredagen den 27 januari 2017 (ett tvåspråkigt möte)
• NTM-områdena Norra Österbotten, Kajanaland och Lappland: Rovaniemi fredagen den 3 februari
• NTM-områdena Nyland, Tavastland och Sydöstra Finland: Helsingfors onsdagen den 8 februari
• NTM-områdena Norra Karelen, Norra Savolax, Södra Savolax och Mellersta Finland: Kuopio fredagen den 10 februari
• NTM-områdena Egentliga Finland, Satakunta och Birkaland: Tammerfors fredagen den 17 februari

Ytterligare information:
Sanna Sihvola, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162264
Leena Westerholm, konsultativ tjänsteman, tfn 0295162164
Teemu Hauhia, enhetschef, landsbygdsnätverkstjänster, tfn 040 5454016

Mer från SLC