JSM: Livsmedelsinformationsförordningens övergångsperiod över - konsumentinformationen har förbättrats på många sätt

Lagstiftningen om livsmedelsinformation har reformerats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU:s livsmedelsinformationsförordning). I förordningen finns nu två sammanställda uppdaterade delområden som gäller lagstiftning om märkning av livsmedel: de allmänna märkningarna och näringsvärdesdeklarationerna. Livsmedelsinformationsförordningens bestämmelser om allmänna märkningskrav började man tillämpa i december 2014.

Mer information om näringsinnehåll
Livsmedelsinformationsförordningens övergångsperiod som handlade om en obligatorisk näringsvärdesdeklaration löpte ut den 13 december 2016. Därefter ska alla färdigpackade livsmedel ha en näringsdeklaration. I bilagan till förordningen finns en lista på de livsmedel som inte behöver någon näringsvärdesdeklaration. 

Den obligatoriska näringsvärdesdeklarationen ska innehålla uppgifter om energi, fett, mättat fett, kolhydrater, sockerarter, proteiner och natrium. Ytterligare måste man ange information om vitaminer och mineralämnen om produkten innehåller stora mängder av dem. Informationen om näringsinnehåll ska presenteras tillsammans och i samma synfält på väl synlig plats så att den är lätt att se. 

Sockerhalten ska deklareras i näringsvärdesdeklarationen som den totala ingående mängden sockerarter, vilka omfattar livsmedlets naturliga sockerarter, t.ex. mjölksocker (laktos) och fruktsocker (fruktos), samt de sockerarter som satts till livsmedlen vid tillverkningen. 

Saltinnehållet baseras på det totala innehållet av natrium i produkten omvandlat till saltekvivalent innehåll (natrium x 2.5). I en näringsvärdesdeklaration för t.ex. mjölk ingår därför information om det saltinnehåll som beror på det naturliga natriuminnehållet i produkten. 

Enklare att beräkna salthalt
I december 2016 börjar man också tillämpa jord- och skogsbruksministeriets förordning om att märka vissa livsmedel som kraftigt saltade. I Finland har i årtionden funnits bestämmelser om märkning av saltinnehållet i livsmedelsprodukter. Märkningarna har hjälpt konsumenter att göra hälsofrämjande val och uppmuntrat livsmedelsindustrin att minska mängden salt i livsmedelsprodukter. Ur folkhälsoperspektivet är det motiverat att man vid sidan av den obligatoriska näringsvärdesdeklarationen fortsätter att märka produkter med mycket salt med ”kraftigt saltad”. 

Märkningen krävs för de livsmedelsgrupper som innehåller mest natrium. De gränsvärden som är kriterier för märkningen har ändrats så att de bygger på totalmängden natrium. För att se till att märkningen är lätt att se ska den stå i närhet av näringsvärdesdeklarationen. 

Även om oförpackade livsmedel ska ges information
I jord- och skogsbruksministeriets förordning finns bestämmelser om vilka uppgifter man måste ge om oförpackade livsmedel som finns till salu på detaljhandelsställen eller som serveras på serveringsställen. Dessa krav har gällt sedan april 2015.  

Den information som man måste ge om oförpackade livsmedel har bedömts riskbaserat. Målet är att se till att konsumenten får tillräcklig information. Samtidigt ska man se till att det är möjligt för livsmedelsföretagare att följa kraven utan orimligt administrativt arbete och att det går att övervaka att företagarna uppfyller kraven. 

Med oförpackat livsmedel avses också ett livsmedel som har färdigförpackats på livsmedlets överlåtelseställe för att säljas direkt. Enligt de nationella bestämmelserna innebär direktförsäljning packning och försäljning av ett livsmedel inom ett dygn.

På detaljhandelsställen och serveringsställen packas olika livsmedel för att underlätta och snabba upp försäljningen. En del av de här livsmedlen finns efter packningen längre till salu än ett dygn. Att kräva en obligatorisk näringsvärdesdeklaration för alla sådana livsmedel skulle innebära en stor administrativ börda i synnerhet för små och medelstora företag. 

Att avveckla normer är ett av regeringens spetsprojekt. Avsikten med avregleringsprojektet är att underlätta vardagen för företag och människor genom att man lättar upp och moderniserar regleringen. Ett led i avregleringsprojektet är att man ändrar definitionen av direktförsäljning så att man tar bort tidsbegränsningen. 

Förordning om tillhandahållande av livsmedelsinformation (EU) nr 1169/2011
JSMf 834/2014
JSMf 1010/2014

Ytterligare information:
Anne Haikonen, lagstiftningsråd, tfn 0295 16 2438, e-post: fornamn.efternamn(at)mmm.fi [anne.haikonen]

Pressmeddelande 5.10.2011: Lagstiftningen om tillhandahållande av livsmedelsinformation reformeras (på finska)
Pressmeddelande 22.10.2014: Konsumenten får snart mer information om oförpackade livsmedel
Pressmeddelande 5.12.2014: Märkning av att kraftigt saltade livsmedel fortsätter

     
________________________________________
Klicka här om du vill avanmäla dig 
Denna information skickades av ePressi.com. Registerbeskrivning

Mer från SLC