JSM: Mildare påföljder för fel som upptäcks vid övervakning av djurbidrag

Europeiska kommissionen föreslår lindrigare sanktioner för felaktigheter som uppdagas vid övervakning av djurstöd och djurbidrag. Kommissionens förslag innehåller också de förenklingsförslag som Finland kommit med. Ändringsförslagen ska inom kort behandlas i Europaparlamentet och rådet. Ändringarna ska gälla retroaktivt från den 1 januari 2016. Trots mildare påföljder ska registreringarna i gårds- och djurregistret vara uppdaterade även i framtiden om man vill slippa påföljderna.

De sanktioner som enligt lag följer för fel som upptäcks vid övervakning av EU:s jordbruksstöd har upplevts som oskäliga i Finland. I februari 2015, efter att EU:s jordbrukskommissionär Phil Hogan hade uppmuntrat medlemsländerna att komma med förenklingsförslag, skickade Finland många förslag till kommissionen. Finland har också därefter aktivt drivit framåt ändringar i EU-lagstiftningen.

Genom den förordningsändring som kommissionen nu föreslår blir sanktionerna lindrigare jämfört med i fjol. Med sanktioner avses i EU-förordningar föreskrivna, till EU-bidrag relaterade avdrag i situationer där jordbrukare inte fullständigt följt villkoren för djurbidrag, t.ex. reglerna för märkning och registrering av djur. Sanktioner införs t.ex. om det datumet då djuret har kommit till gården har anmälts för sent. I Finland baserar sig EU-bidragen på djurets utfodringsdagar, dvs. dagar då djuret vistas på gården. Därför är den ändring som gör det möjligt att beräkna sanktioner enligt dessa utfodringsdagar positiv för Finland.

I stället för 365 utfodringsdagar ska beräkningen av eventuella sanktioner i fortsättningen bygga på djurets utfodringsdagar under ett kalenderår. Detta system tar hänsyn till det faktiska antalet dagar som djuren vistats på gården under ett kalenderår. Vidare gör systemet det möjligt för producenten att minska sanktioner när producenten kan välja de djur till slaktdjur som skulle samla sanktionsdagar. Att flytta djur till en annan gård endast i syftet att minska sanktionsdagar betraktas dock som att kringgå stödvillkoren.

Beräkningen av sanktioner för djur som eventuellt ger rätt till stöd, dvs. så kallade potentiella djur, baserar sig i fortsättningen på de dagar som djuret skulle kunna samla under stödåret. När det handlar om fel i registret över djurhållningsplatser, tillämpas samma regler som år 2014: ett djur som hålls på gårdens andra hållningsplats kan godkännas om det går att identifiera djuret direkt.

Det djurspecifika hotet om sanktioner i 24 månaders tid som tillämpats vid fel i gårdsregistret och djurpass ska tillämpas vid vissa registerfel. Sanktionen verkställs om ett fel i gårds- och/eller djurregistret, som gäller samma djur, upprepas i 24 månaders tid. Om informationen är väsentlig med tanke på stödberättigandet, betraktas den felaktiga informationen som fel redan vid första gången. Väsentliga informationer är t.ex. djurets kön och ras.
Trots att sanktionerna blir lindrigare, ska registreringarna i gårds- och djurregistret göras rätt och i tid, vilket är av största vikt när man vill slippa påföljder. Information om den ändrade förordningens godkännande kommer att finnas på jord- och skogsbruksministeriets webbsidor www.mmm.fi.

Ytterligare information: 

Mirja Kiviranta, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 352, fornamn.efternamn@mmm.fi
Mer information om rätt märkning och registrering av djur på Livsmedelssäkerhetsverkets sidor:
Nötdjur
Får och getter

Mer från SLC