JSM/Minister Tiilikainen: Landsbygden måste beaktas i de reformer som gäller hela landet

"De värdekedjor för företagande och välbefinnande som baserar sig på bioekonomi, matproduktion och naturresurser har sitt ursprung i landsbygden", framhöll jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen i sitt anförande vid landsbygdspolitiska rådets första möte på måndagen i Helsingfors. Vid mötet fastställde man företagande, sysselsättning och sysselsättning av sig själv till huvudtema för den nationella landsbygdspolitiken för innevarande år.

Tiilikainen, som är ordförande för landsbygdspolitiska rådet (Maaseutupolitiikan neuvosto MANE), framhöll att de materiella och immateriella tillgångarna inom landsbygdsområdena endast kan tillgodogöras om det finns tillräckliga förutsättningar för företagande och boende på landsbygden så som fungerande infrastruktur, färd- och kommunikationsmöjligheter samt service. 

Inom landsbygdspolitiken koncentrerar man sig i allt högre grad på att ta in landsbygdsaspekten i de pågående strukturella reformer och riksomfattande spetsprojekt som gäller hela landet. Alla aktörer inom landsbygdspolitiken har en viktig roll i detta. Också de lösningar och innovationer som uppstår på landsbygdsområden bör stödjas och tillgodogöras i högre grad än för närvarande.

– Vi måste med politiska och administrativa medel skapa goda förutsättningar för smidiga lösningar som fungerar med tanke på lokala förhållanden. Detta gäller såväl företagande som de tjänster som är nödvändiga i vardagen, betonade minister Tiilikainen.

– Man går in för att med hjälp av sektorsövergripande och lokala lösningar svara på de behov som finns inom landsbygdsområdena och samtidigt stödja deras resurser och arbeta för en livskraftig landsbygd. Detta gynnar hela Finlands framgång, konstaterade landsbygdspolitiska rådets generalsekreterare Christell Åström från jord- och skogsbruksministeriet.

Landsbygdspolitiska rådet har till uppgift att stödja beslutsfattarna i strategiskt viktiga landsbygdspolitiska frågor samt bereda och genomföra regeringens landsbygdspolitiska riktlinjer. Regeringen har tillsatt landsbygdspolitiska rådet för mandatperioden 1.5.2016–31.12.2020.

Mer information hos jord- och skogsbruksministeriet:
ministerns specialmedarbetare Jukka-Pekka Kataja, tfn 050 341 9934,
landsbygdspolitiska rådets generalsekreterare Christell Åström, tfn 0295 162 030
fornamn.efternamn@mmm.fi

Landbygdspolitikenpå ministeriets webbplats

Mer från SLC