JSM: Mjölk- och svingårdar får sammanlagt 18 miljoner euro i krisstöd

Regeringen godkände i dag de slutliga stödnivåerna för det tillfälliga extraordinära stödet till griskött- och mjölkproducenter. Stödet finansieras med både Europeiska unionens och Finlands nationella medel.
Anledningen till behovet av stöd är jordbrukets svåra ekonomiska läge. Sommaren 2015 förlängde Ryssland förbudet mot import av livsmedel. På grund av jordbruksprodukternas hårda marknadsläge har producentpriserna också gått ner. Vidare orsakade det svåra vädret under vegetationsperioden 2015 stora inkomstförluster och extra kostnader.

EU-bestämmelserna kräver att det tillfälliga stödet fördelas på grundval av objektiva och icke-diskriminerande kriterier så att det inte leder till snedvridning av konkurrensen. I det stöd som finansieras av EU får Finland betala ett belopp som är högst 8 985 522 euro samt ett motsvarande belopp i form av nationellt finansierat kompletterande stöd. Mjölkproducenter kommer att få sammanlagt ca 10 miljoner euro och grisköttproducenter ca 8 miljoner euro i stöd.

Stödet till mjölkproducenter betalas i hela landet enligt kvotregistret. För den produktion av mjölk 1.1 – 31.3.2015 som man köpt för marknadsföring eller sålt direkt till konsumenter betalas högst 0,86 cent per liter i EU-finansierat stöd. I södra Finland betalas därtill högst 0,83 cent per liter i nationellt kompletterande stöd. I området för nordligt stöd ordnades ett motsvarande nationellt komplement till EU-stödet genom att höja stödet för produktionen i november-december 2015 med 1,5 cent per liter. Denna redan utbetalda summa av krisstödet uppgick till sammanlagt 4 miljoner euro.

Stödet till grisköttproducenter betalas enligt antalet svin som finns registrerade i svinregistret den första maj, juni, juli och augusti 2016. Stödet är efter ändringen högst 29,4 euro per sugga och högst 8,38 euro per slaktsvin och ungt avelssvin. Hälften av stödet betalas med EU-medel och hälften med nationella medel.
Krisstödet kunde sökas av mjölk- och grisköttproducenter i december 2015. Landsbygdsverket betalar ut stödet senast vid utgången av juni 2016.

Hösten 2016 betalar man ut ytterligare ca 15 miljoner euro i tillfälligt nationellt stöd som kanaliseras enligt gårdarnas skuldsättning och bygginvesteringar.  

Mer information:
Pekka Pihamaa, jordbruksekonom, tfn 0295 162 289 (nationellt stöd)
Auli Nurmi, jordbruksöverinspektör, tfn 0295 162 304 (EU-stöd)
fornamn.efternamn@mmm.fi

Mer från SLC