JSM: ​Mjölkproducenter villiga att minska produktionen – anslaget räcker till alla som sökt

Anpassningsstöd till mjölkproducenter söktes inom tidsfristen av 1 590 producenter som vill minska produktionen med 47,3 miljoner liter. Jord- och skogsbruksministeriets mål ser ut att bli väl uppfyllt. Anslaget på 15 miljoner euro kommer att räcka till alla som sökt stöd. Målet med det extraordinära stödet är att stabilisera hemmamarknaden och uppmuntra producenter att tillfälligt reducera produktionen.

Anpassningsstödet är ett nytt styrinstrument enligt EU-krisbestämmelserna. Syftet är att bidra till stabilare mjölkmarknad genom att tillfälligt minska produktionen. Under de senaste åren har mjölkproduktionen i många EU-länder växt fortare än efterfrågan, vilket har lett till ett stort överskott på EU-marknaden. De finska gårdarnas trånga ekonomi har ytterligare försvårats av Rysslands förbud mot import av livsmedel som började i augusti 2014 och fortsätter fortfarande.

– Den mjölkmängd som producenterna enligt ansökningarna är villiga att minska uppfyller bra målet för det nya styrinstrumentet. Den stödberättigande mjölkmängden behöver således inte begränsas, berättar avdelningschef Veli-Pekka Talvela på jord- och skogsbruksministeriet.

Engångsstödet räcker till alla som uppfyller stödvillkoren
Eftersom den mängd som producenterna vill minska produktionen med inte överskrider gränsen, räcker anslaget på 15 miljoner euro till alla sökande som uppfyller stödvillkoren. I stöd betalas 30 cent per minskad liter så att målet om en minskning på högst 50 miljoner liter uppfylls på hela landets nivå. Utifrån ansökningarna kommer producenterna att minska produktionen med sammanlagt 47,3 miljoner liter.

– Jag är nöjd med att ministeriet i detta svåra marknadsläge kunnat ge producenterna möjlighet att gå framåt. Vårt gemensamma mål är att mjölkmarknaden ska komma in i ett mer balanserat läge och att lönsamheten ska förbättras efter krisen, säger Talvela.

Stödet betalas ut före utgången av september 2017
För att få anpassningsstöd, ska mjölkproducenten i januari-maj 2017 minska produktionen av mejerimjölk med minst tre procent jämfört med samma tidsperiod 2016. Stödet kan uppgå till högst 30 procent. Stöd betalas inte för en större andel än vad som står i stödvillkoren eller mer än producenten angett i stödansökan trots att den minskade mängden är större. För att få stöd ska mjölkproducenten ännu i januari 2017 leverera mjölk till ett mejeri. De producenter som uppfyller stödvillkoren får stödet senast vid utgången av september 2017.

Exempel på stödets storlek på gårdsnivå
Producenten har i samband med stödansökan angett att produktionen minskas med sammanlagt 10 000 liter i januari-maj. Detta mål uppfylls. I stöd betalas då 3 000 euro (30 cent x 10 000 liter). Om den minskade mängden är bara t.ex. 9 000 liter, betalas i stöd 2 700 euro (30 cent x 9 000 liter). I stöd betalas då enligt den faktiska minskade mängden 30 cent högst för den mängd som producenten angett i stödansökan och för en minskning på högst 30 procent, bara minskningen är minst tre procent.

Ytterligare information från jord- och skogsbruksministeriet:
Veli-PekkaTalvela, avdelningschef, tfn 0295 16 2150, veli-pekka.talvela(at)mmm.fi
Antti Unnaslahti, jordbruksekonom, tfn 0295 16 2426, antti.unnaslahti(at)mmm.fi

Ytterligare information från Landbygdsverket:
Susanna Jansson, överinspektör, tfn 0295 312 436, susanna.jansson(at)mavi.fi
JSM:s pressmeddelande 17.11.2016: http://mmm.fi/sv/artikel/-/asset_publisher/maidontuotannon-mukautustuki-etenee-asetus-hyvaksyttiin
JSM:s pressmeddelande 19.10.2016: http://mmm.fi/sv/artikel/-/asset_publisher/maidontuotannon-mukautustuki-etenee-asetus-lausuntokierrokselle

Mer från SLC