JSM: Möjligt att ändra villkoren för EU:s produktionskopplade stöd

I år är det möjligt att under vissa förutsättningar ändra villkoren för EU:s produktionskopplade stöd, dvs. nöt-, får- och getbidrag samt bidrag för åkergrödor. Ändringarna skulle träda i kraft år 2017.

Jord- och skogsbruksministeriet diskuterar med producentorganisationerna om ändringsbehoven på diskussionsmöten som i mars-april ordnas för olika driftsinriktningar.  De ändringsbehov som parterna kommer överens om meddelas till kommissionen senast den 1 augusti 2016.  Bestämmelser om denna möjlighet till ändringar finns sedan tidigare i EU:s grundförordning om direktstöd.   

Anslagsöverföringar mellan åtgärderna möjliga
Ändringen av kommissionens delegerade förordning som började gälla vid ingången av året ger möjlighet att årligen med vissa begränsningar överföra anslag mellan åtgärder som ingår i systemet med produktionskopplade stöd.  Överföringarna är begränsade bl.a. på grund av beloppet av enhetsstöd som inte får vara lägre än det som meddelats kommissionen. Åtgärder får inte heller upphävas.  I Finland innehåller systemet med produktionskopplade stöd 22 olika åtgärder. 

I Finland är det möjligt att överföra anslag år 2017. Eventuella beslut om överföringar tas årligen i samförstånd med producentorganisationerna innan den första stödposten betalas ut.  Motiveringen till överföringar är effektivare medeltilldelning.
Syftet med produktionsbidrag är att bevara den nuvarande produktionsnivån

Stödet ska kunna minskas t.ex. när produktionen inom en viss sektor i flera år i rad har ökat betydligt och under referensåret överskrider den produktionskvantitet som meddelats kommissionen.  Målet har då uppnåtts och stödet har ingen betydelse när det gäller att bevara produktionsnivån. 
Stödet ska också kunna minskas t.ex. när produktionen har minskat väldigt mycket.  Då ska det överenskomna beloppet tilldelas ett mindre djurantal eller en mindre areal. Enhetsstödet kan bli väldigt stort.  Enligt den ändrade förordningen är det då möjligt att överföra en del av anslaget för att användas för en annan åtgärd om man märker att ett högt enhetsstöd inte uppmuntrar producenter att bevara produktionsnivån.  På detta sätt är det möjligt att avsätta de produktionskopplade stödens knappa resurser på ett mer effektgivande sätt. 

Kommissionens ändrade delegerade förordning som gör anslagsöverföringar möjliga ger medlemsstater också möjlighet att anpassa de nuvarande enhetsstöden så att produktionskopplade stöd är olika för olika stora gårdar.  I Finland finns det inte något behov att använda denna möjlighet. 
EU:s produktionskopplade åtgärder 2015 - 2020 (på finska)
Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/14

Mer information hos jord- och skogsbruksministeriet: 

Juha Palonen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 16 2356
Auli Nurmi, jordbruksöverinspektör, tfn 0295 16 2304
fornamn.efternamn@mmm.fi

Mer från SLC