JSM: Nationellt nordligt stöd till mjölkproduktion 2015 fastställdes

Regeringen fastställde i dag det slutliga nordliga stödet som betalas för mjölkproduktionen januari-december 2015. Stödet höjs nu med 0,1 – 0,3 cent till 7,8 – 35,7 cent per liter beroende på stödområdet och stödperioden.

År 2015 tillämpade man undantagsvis fyra olika stödnivåer när man betalade nordligt stöd för mjölk. Stödperioderna var 1.1 – 28.2, 1.3 – 31.7, 1.8 – 31.10 och 1.11 – 31.12. Orsaken var nationellt krisstöd som beviljades i två olika poster samt att i början av augusti började man tillämpa en stödenhetskoefficient. För dessa perioder höjs stödet per liter nu etappvis stödområdesspecifikt så att stödet används så fullt ut som möjligt. En motsvarande stödkomplettering görs årligen när hela årets totala producerade mjölkkvantitet inom området för nordligt stöd är klar.

Den stödenhetskoefficient som gäller för nordligt stöd för mjölk, dvs. den andel av den producerade mjölkkvantiteten som ger rätt till stöd, var 0,90 från och med den 1 augusti 2015. Stödenhetskoefficienten tillämpades under årets slut 2015 för att den högsta stödberättigande mjölkkvantiteten, som är begränsad genom kommissionens beslut, inte överskreds. Stödenhetskoefficienten ska tas i beaktande om man vill jämföra enhetsstödet (cent/liter) under perioderna 1.1 – 31.7.2015 och 1.8 – 31.12.2015. När den stödberättigande produktionen begränsades genom en stödenhetskoefficient i slutet av året, var enhetsstödsnivån i motsvarande mån högre. Därför har stödet till producenterna inte minskat.

Mer information:
Juha Vanhatalo, äldre regeringssekreterare, tfn 0295 16 2347
Pekka Pihamaa, lantbruksekonomist, tfn 0295 16 2289
fornamn.efternamn@mmm.fi

Mer från SLC