JSM: Nordligt stöd som betalats för hongetter 2015 kompletteras

Det nordliga stöd för hongetter som betalats 2015 ska kompletteras. Regeringen fastställde den slutliga stödnivån i dag. Ursprungligen betalades ca 135 000 euro i stöd för hongetter 2015 enligt den normala betalningsplanen. Efter kompletteringarna ökar stödbeloppet till ca 200 000 euro.

Nordligt stöd för hongetter betalas som en del av det nationella stödet till jordbruket och trädgårdsodlingen. I början av 2015 sågs stödsystemet över så att definitionerna i olika stödsystem förenhetligades och förenklades. Efter reformen började stödbeloppet basera sig på det genomsnittliga djurantalet per kalenderår i stället för per räkningsdag. 

Denna ändring ledde till en oförutsedd sänkning av stödbeloppet för nästan alla gårdar med hongetter och likaså av det totala beloppet nordligt stöd för hongetter. Det nordliga stödet per djurenhet kommer i fråga om hongetter att höjas med 50 procent från grundnivån 2015 utifrån de stödnivåer som nu fastställts i alla områden för nordligt stöd. På detta sätt vill man se till att sektorn inte hamnar i en svår situation på grund av de strukturella förändringarna i stödsystemet.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
Juha Vanhatalo, äldre regeringssekreterare, tfn 0295 162 347 
Pekka Pihamaa, lantbruksekonom, tfn 0295 162 289

Mer från SLC