​JSM: Nya riktlinjer för Forststyrelsen

Jord- och skogsbruksministeriet och miljöministeriet har tillsammans berett ett förslag till Forststyrelsens nya ägarpolitiska riktlinjer fram till 2020. Finanspolitiska ministerutskottet behandlade riktlinjerna vid sitt sammanträde den 25 oktober 2016.

Resultatmålet för affärsverksamheten fortsättningsvis krävande
Enligt riktlinjerna ska avkastningsprocenten på placerat kapital ha höjts till 4,6 procent senast 2020. Detta motsvarar med den nuvarande balansstrukturen ett intäktsföringsmål på ca 120 miljoner euro. För att målet ska kunna nås måste Forststyrelsens affärsverksamhet bli lönsammare och hållbara avverkningsmöjligheter utnyttjas. Riktlinjen stöder det mål i Sipiläs regeringsprogram enligt vilket användningen av virke ska utökas med 15 miljoner kubikmeter per år.

– Ett så här krävande mål behövs, för i synnerhet i Norra och Östra Finland är Forststyrelsens virkesflöden och den industri som utnyttjar dem centrala för den regionala ekonomin, konstaterar jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

Resultatmålet för affärsverksamheten är lika krävande som det avkastningskrav på fem procent som ställdes i riktlinjerna 2012, om man beaktar minskningen i försäljningen av skog, den högre samfundsskattesatsen för dotterbolaget som bedriver skogsbruk, förändringarna i balansen och andra följder av organisationsförändringen.

Biologisk mångfald och rekreation en viktig del av verksamheten
Nivån på de samhälleliga förpliktelserna i affärsverksamheten ska fortsättningsvis vara hög. För tillfället inskränks i varierande grad användningen av ca 530 000 hektar av Forststyrelsens ekonomiskogar med anledning av biologisk mångfald, rekreation eller renhushållning. De samhälleliga förpliktelserna sänker resultatet av affärsverksamheten med ca 55 miljoner euro på årsnivå. De nya riktlinjerna koncentrerar sig på de fördelar som förpliktelserna ger upphov till och som fortsättningsvis förutsätts vara åtminstone på samma nivå.

– Jag anser att fördelarna med de samhälleliga förpliktelserna är en mycket viktig del av Forststyrelsens affärsverksamhet. De ger Forststyrelsen sitt samhälleliga verksamhetstillstånd, säger minister Tiilikainen.    
I Forststyrelsens fastighetsaffärsverksamhet beaktas den totala samhälleliga nyttan och skapas förutsättningar för företagens affärsverksamhet.

– Avsikten är att man i problematiska fall ska börja använda oberoende fastighetsvärderare i enlighet med utredningsmannen Jarmo Ratias förslag. Utvecklingen av turistcentra i norr lyckas bäst om spelreglerna är tydliga. Ägarriktlinjerna kommer förhoppningsvis att vara till hjälp när det gäller att lösa låsta situationer. 

Naturtjänsterna svarar för skötseln och användningen av Finlands nätverk av naturskyddsområden inom de statliga områden som naturtjänsterna förvaltar samt inom privata naturskyddsområden i samarbete med områdenas ägare och med NTM-centralerna. Naturtjänsterna svarar för jakt-, fiske- och terrängtrafikärenden och för insamling av fiskevårdsavgiften samt tillhandahåller natur- och friluftstjänster och sköter för naturtjänsterna föreskrivna uppgifter inom artskydd på alla statens land- och vattenområden. Genom riktlinjerna strävar man efter att förbättra naturtjänsternas produktivitet och att öka deras effektivitet. Naturtypernas skyddsnivå förbättras inom de områden som naturtjänsterna förfogar över. Turismen, rekreationen och ödemarksbruket utvecklas utgående från efterfrågan så att områdenas effekter på välbefinnandet ökar och det skapas affärsmöjligheter för företagare.

Myrskyddet ska omfatta fler områden
Forststyrelsens slutliga ingående balansräkning färdigställs som bäst. Antalet myrskyddsområden utökas genom att det förslag om statens landområden som bereddes av en arbetsgrupp 2012–2015 nu förverkligas i sin helhet. I den ingående balansräkningen anvisas till naturtjänsterna 15 000 hektar som tidigare använts i affärsverksamheten. Dessa områden blir permanenta skyddsområden med stöd av naturvårdslagen. Utöver detta skyddar Forststyrelsen genom eget beslut ytterligare 15 000 hektar i enlighet med arbetsgruppens förslag. Om man dessutom beaktar skyddsbeslutet från våren 2015 är sammanlagt 36 000 hektar av de myrar som Forststyrelsen förvaltar skyddade, en del med stöd av lag och en del genom Forststyrelsens egna beslut.

Ytterligare information:
specialmedarbetare Jukka-Pekka Kataja, jord- och skogsbruksministeriet, jukka-pekka.kataja(at)mmm.fi, tfn 050 341 9934
specialmedarbetare Jyrki Peisa, miljöministeriet, jyrki.peisa(at)ym.fi, tfn 050 364 0836
överforstmästare Matti Heikurainen, jord- och skogsbruksministeriet, matti.heikurainen(at)mmm.fi, tfn 0295 162 408
överforstmästare Pirkko Isoviita, miljöministeriet, pirkko.isoviita(at)ym.fi, tfn 0295 250 194

Mer från SLC