JSM: På grund av väderförhållandena är det möjligt att avvika från den sista dagen för sådd

Regeringen har beslutat att till tvärvillkorens krav på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden foga en möjlighet att på grund av exceptionella väderförhållanden avvika från den sista dagen för sådd, som är den 30.6. Ändringen av förordningen träder i kraft 9.2.2016.

Det är fråga om ett exceptionellt väderförhållande när sådden förhindrats av att åkrarna är våta på grund av riklig nederbörd som fortgått under en längre period samt på grund av liten avdunstning. Behovet av en dylik ändring framkom sommaren 2015 när det var mycket regnigt, och jordbrukarna inte kunde så alla sina åkrar före utgången av juni.

I förordningen togs också in ett krav på att en tillräcklig mängd utsäde ska användas och att spridning av ogräs ska förhindras. Detta förtydligar förordningstexten, eftersom kravet redan tidigare varit att åstadkomma ett jämnt växtbestånd, att sköta om växtskyddet och att sträva efter att producera en bärgningsduglig och marknadsduglig skörd.

På dikesrenen på ett skifte som tas i bruk första gången ska det sås vallväxtlighet, om sådan inte tidigare funnits på dikesrenen. Målet är att främja vattenskyddet genom att det att näringsämnen sköljs ut i vattendragen från nyröjda skiften minskas.
Dessutom preciserades bestämmelsen om kravet på växttäcke på en icke odlad åker som sköts, och kålrabbi och rova fogades till de växter för vilka det inte krävs en förgröda.

Tvärvillkoren för lantbruksstöden är villkor för Europeiska unionens direkta stöd och för ersättningar för utveckling av  landsbygden som betalas på basis av arealen och djurantalet.  Tvärvillkoren omfattar både i lag föreskrivna verksamhetskrav och kraven på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden. Genom kraven på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden skyddar man vatten och dessutom bl.a. minskar man erosionen, skyddar man grundvattnet och bevarar man organiskt material i marken. De i lag föreskrivna verksamhetskraven omfattar lagar och förordningar som främjar bl.a. den biologiska mångfalden, djurens välbefinnande och livsmedelssäkerheten.

Ytterligare information lämnas på jord- och skogsbruksministeriet av
Pia Lehmusvuori, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 16 2207
Suvi Ruuska, äldre regeringssekreterare, tfn 0295 16 2304

Mer från SLC