JSM: ​Populärt med jordbrukets investeringsstöd – anslaget närmare 47 miljoner euro

Jordbrukarna har varit flitiga på att söka investeringsstöd: i början av året var antalet inlämnade ansökningar 1 400 och det ansökta beloppet sammanlagt över 90 miljoner euro. Jordbruksinvesteringarna påverkar lönsamhetstillväxten, jordbrukets livskraft och produktionens totala volym. Investeringarna är viktiga även på grund av de regionekonomiska effekterna.

Det totala kostnadsförslaget för investeringarna uppgår till ca 270 miljoner euro. Investeringarna har en stor inverkan på sysselsättningen i landsbygdsområden där den allmänna investeringsnivån nu är låg. Investeringarna och multiplikatoreffekterna förbättrar landsbygdens livskraft och bidrar till ett multisektoriellt företagande. För investeringsstöden anvisas närmare 47 miljoner euro för att alla godtagbara projekt ska kunna beviljas stöd.
Hela sektorn för förädling av livsmedel behöver primärproduktionsinvesteringar. För att kunna förbättra matproduktionens lönsamhet och konkurrenskraft behöver man investeringar som förbättrar produktionsstrukturen, minskar kostnader och gör det möjligt att börja använda ny teknologi och nya processer. 

Jordbruksinvesteringarna och investeringsstödet hjälper också att främja djurens välbefinnande och miljöns tillstånd samt att förbättra arbetsmiljön, dvs. ge bättre motivation och livsglädje i arbetet.

Jordbruksinvesteringar görs i hela landet. Drygt hälften av det understöd som jordbrukarna söker i början av året beviljas för investeringar i mjölkboskaps- och nötkreatursskötseln. En tredje del av ansökningarna gäller täckdiken. Jordbrukarna har också varit flitiga på att söka stöd för växthusinvesteringar. Ansökningstiden är kontinuerlig. De lokala närings-, trafik- och miljöcentralerna fattar stödbeslut stödperiodspecifikt fyra gånger om året.

Att trygga jordbruksinvesteringar är en del av regeringens spetsprojekt. Den finländska matproduktionen ska bli lönsam, handelsbalansen bättre och den blå bioekonomin större.

Mer information:
Sanna Koivumäki, jordbruksöverinspektör, tfn 0295 162 437, fornamn.efternamn@mmm.fi

Mer från SLC