JSM: Redogörelsen om livsmedelspolitik på remiss

Redogörelsen om livsmedelspolitik sändes i dag på remiss på jord- och skogsbruksministeriets och arbets- och näringsministeriets seminarium. På samma gång offentliggjordes också de första resultaten från undersökningen om livsmedelskedjans konkurrenskraft.

Redogörelsen om livsmedelspolitik är en del av den nationella livsmedelspolitiken. Redogörelsen presenterar politikens riktlinjer och de viktigaste fokusområdena långt in i framtiden. Redogörelsen har tagits fram främst på grund av de förändringar som skett i omvärlden. Globalt är det viktigt att vi ser till att tillgången till mat, vatten och energi är tillräcklig och att detta sker så att vi sparar naturresurser. Vidare ska vi motarbeta och anpassa oss till klimatförändringen.  

– Ökad efterfrågan på livsmedel och ändrade konsumtionsvanor medför också utmaningar, men samtidigt ger de möjligheter för livsmedelssystemsaktörerna, säger konsultativa tjänstemannen Anna-Leena Miettinen vid jord- och skogsbruksministeriet.

Finland behöver ett självförsörjande och bärande livsmedelssystem för att kunna trygga matsäkerheten i alla förhållanden. Detta är en av kärnfrågorna inom samhällsfreden och säkerhetspolitiken och en av de främsta uppgifter som hör till en ansvarstagande förvaltning.  

– Ju bättre vi kan hantera vårt eget livsmedelssystem, desto bättre klarar vi de stora utmaningarna i framtiden. För att nå de livsmedelspolitiska målen, måste regeringen, riksdagen och hela livsmedelssystemet vara engagerade i och åta sig att nå de gemensamma målen, understryker Miettinen. 

Undersökningen av livsmedelskedjans konkurrenskraft som finansierats av Statsrådets kansli analyserar den finska livsmedelskedjans framgångsfaktorer, konkurrenskraft och internationella konkurrensläge. Undersökningen ger information som särskilt kan användas som hjälpmedel vid proaktivt beslutsfattande och åtgärdsplanering när det gäller att fokusera regleringen inom sektorn, främja exporten och förbättra affärsverksamhetens konkurrenskraft. Redogörelsen om livsmedelspolitik beaktar undersökningens första resultat.

Målen i redogörelsen handlar om att förbättra jordbruksproduktionens lönsamhet som grundar sig på inhemska resurser och säkra fortsatt jordbruksproduktion genom politik som är långsiktig och uppmuntrar till hållbarhet. Ytterligare vill man trygga livsmedelsindustrins tillgång på inhemska råvaror och inspirera till att bygga upp ett diversifierat distributionsnätverk.

I redogörelsen föreslås följande åtgärder som hjälper att nå målen:
• Man satsar på utbildningen och forskningen inom sektorn för att skapa nya innovationer även framöver. 
• Kring livsmedelssektorns innovationer ordnas ett evenemang i stil med SLUSH som samlar ihop tillväxtföretag, investerare och medier.
• Exportmarknadens administrativa och tekniska handelshinder avlägsnas.
• Konkurrenskraften i alla led av livsmedelssystemet – även när det gäller industrin och handeln – ska förbättras såväl på den inhemska som på den utländska marknaden.
• Man förbättrar exportens konkurrenskraft genom att ge undervisning i marknadsorientering och driva fram en total attitydförändring. Diplomatnätverkets exportfrämjande åtgärder ska stärkas.  

Redogörelsen är på remiss 9.9 – 28.10.2016 och överlämnas till riksdagen senast vid utgången av året. Redogörelsen är en del av regeringens spetsprojekt Matproduktion och blå bioekonomi.
Redogörelsen för livsmedelspolitik som är på remiss
Mer information om seminariet (på finska)

Ytterligare information: 
Anna-Leena Miettinen, konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 162 409, fornamn.efternamn@mmm.fi (Redogörelsen om livsmedelspolitik)
Antti-Jussi Tahvanainen, forskningschef, Näringslivets forskningsinstitut, tfn 044 535 1797,  fornamn.efternamn@etla.fi (konkurrenskraftsundersökningen) 
Csaba Jansik, specialforskare, Naturresursinstitutet, tfn 0295 326 170,  fornamn. efternamn@luke.fi (konkurrenskraftsundersökningen)

Mer från SLC