JSM: Slutliga stödnivåer för grundstöd, förgröningsstöd och stöd till unga jordbrukare 2015 har fastställts

Regeringen fastställde i dag de slutliga nivåerna för grundstöd, förgröningsstöd och stöd till unga jordbrukare 2015 som finansieras av EU. Jordbrukarna har fått största delen av dessa stöd i december 2015. Slutposten som Landsbygdsverket betalar ut nu i juni innehåller sammanlagt ca 46,9 miljoner euro grundstöd, ca 12,5 miljoner euro förgröningsstöd och omkring 1,5 miljoner euro stöd till unga jordbrukare. Grundstöd och förgröningsstöd betalas till ungefär 52 000 jordbrukare och 4 600 jordbrukare får stöd till unga jordbrukare.

Grundstödets maximibelopp 2015 uppgår till 134,2 miljoner euro i stödområde AB i Södra Finland och 132,6 miljoner euro i stödområde C i Mellersta och Norra Finland. Det tidigare fastställda stödbeloppet i stödområde AB ökar med 1,2 miljoner euro och i stödområde C med 0,5 miljoner euro. Den procentuella fördelningen av anslagen mellan stödområdena AB och C är enligt det nationella beslutet 50,3 resp. 49,7.

Det slutliga regionala enhetliga stödet 2015 uppgår till 118,05 euro i stödområde C och till 101,53 euro per hektar i stödområde C. Värdet av stödet steg alltså med ca 0,4 euro i stödområde AB och sjönk med 0,3 euro i stödområde C. 

Förgröningsstödet 2015 uppgår till 74,54 euro i stödområde AB och till 65,11 euro per hektar i stödområde C. I förgröningsstöd betalar man ut sammanlagt 79 miljoner euro i stödområde AB och 78 miljoner euro i stödområde C, vilket i enlighet med EU-bestämmelserna utgör 30 procent av maximibeloppet av nationella direktstöd.
EU-stödet till unga jordbrukare är 50,78 euro per hektar i hela landet. Detta stöd kan betalas högst för 90 hektar per stödsökande.

Värdet per hektar för det enhetliga regionala stödet, förgröningsstödet och stödet till unga jordbrukare ändrades en aning, vilket berodde på 2015 års övervakningsresultat och upphävandet av överlopps stödrättigheter.

I jordbruksstöden har beaktats de obligatoriska nedskärningar som gäller EU:s direktstöd. Direktstöden minskar genom en mekanism för finansiell disciplin. Detta i syfte att finansiera krisreserven. Den minskning som tillämpas på direktstöd görs enligt en årligen fastställd procentsats och gäller bara direktstöd som överstiger 2 000 euro. För 2015 års stöd tillämpas en procentsats på ca 1,4. Till följd av att maximibeloppet av att Finlands direktstöd överskrids görs en s.k. schablonmässig minskning som är ca 1,8 procent.  

Ytterligare information:
Juha Palonen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 356
Suvi Ruuska, äldre regeringssekreterare, tfn 0295 162 248
fornamn.efternamn@mmm.fi

Mer från SLC