JSM: Stödnivåer för lagringsstöd för trädgårdsprodukter 2015 fastställda

När det slutliga antalet enheter som ger rätt till stöd nu är klart, har regeringen tagit beslut om nivåerna för lagringsstödet för trädgårdsprodukter 2015 i Södra Finland.

För lagringsstödet för trädgårdsprodukter har bestämts ett högsta tak såväl nationellt som genom EU-beslut. För att inte överskrida taket, ska enhetsstödet sänkas. Lagringsstödet ändras så att när det gäller maskinellt avkylda lager uppgår stödet till 6,80 euro per kubikmeter och i fråga om andra lager till 4,20 euro per kubikmeter. Samtidigt ska taket för lagringsstödet höjas för att betalningsfullmakten för det nationella stödet till Södra Finland ska kunna tillämpas så fullt ut som möjligt.

Beslutet har inte några direkta statsfinansiella konsekvenser eftersom beslut om stödets maximala belopp fattas separat i samband med att stödformen godkänns. I lagringsstöd 2015 betalas uppskattningsvis 0,83 miljoner euro.

Mer information:
Juha Vanhatalo, äldre regeringssekreterare, tfn 0295 16 2347
Pekka Pihamaa, lantbruksekonom, tfn 0295 16 2289
Veli-Pekka Reskola, överinspektör, tfn 0295 16 2193
fornamn.efternamn@mmm.fi

Mer från SLC