JSM: Stödnivåerna för svin- och fjäderfäskötsel 2015 fastställda

Regeringen beslutade i dag om de slutliga stödnivåerna för från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning 2015. Stödet kan höjas eftersom antalet stödberättigande enheter var något färre än vad förhandsberäkningen visade. Stödet betalas enligt de gårdsspecifika referenskvantiteter som fastställdes år 2009. Totalantalet dessa referenskvantitetsenheter minskar stegvis till följd av gårdarnas strukturutveckling och ändrade driftsinriktning.

I Södra Finland är den nya stödnivån 80 euro per antalet djurenheter för referenskvantiteten. Stödet höjs också inom området för nordligt stöd för vilket man år 2009 fastställde ett gårdsspecifikt tak på 200 enheter för att bevara den regionala balansen. Den slutliga stödnivån för enheter som överskrider detta tak är efter höjningen 83 – 113 euro beroende på området. Kalkylmässigt följer denna stödnivå Södra Finlands nivå. Stödet för enheter som underskrider taket ligger på samma nivå som tidigare, dvs. 167 – 230 euro per enhet.

I området för nordligt stöd uppgår det frikopplade stödet efter dessa fastställda ändringar till sammanlagt 18,5 miljoner euro, i Södra Finland till 15,9 miljoner euro. Så här används stödanslaget på ett balanserat sätt och så fullt ut som möjligt.

För i fjol betalas också transportstöd för sockerbeta. Stödet tryggar förutsättningarna för en lönsam produktion och ser till att Finlands enda sockerbruk får råvara. Stödet beviljas odlare som odlat sockerbeta under vegetationsperioden 2015. Stödet betalas i form av stöd av mindre betydelse, dvs. de minimis-stöd, enligt kvotsockerkvantiteter och transportsvägens längd. Summan är omkring 0,70 miljoner euro.

Mer information:

Pekka Pihamaa, lantbruksekonom, tfn 0295 16 2289
Mika Survonen, jordbruksöverinspektör, tfn 0295 16 2215
Juha Vanhatalo, äldre regeringssekreterare, tfn 0295 16 2347
fornamn.efternamn@mmm.fi

Mer från SLC