JSM: Villkoren för stödet för att minska mjölkproduktionen har fastställts

På grund av det dåliga marknadsläget ska stödet för minskad mjölkproduktion införas i snabb takt. Siktet är inställt på att minska produktionen på frivillig väg och på det sättet nå en bättre balans på mjölkmarknaden så fort som möjligt.

I samband med jordbruksrådet i juli lade EU-kommissionen fram ett 500 miljoner euro stort paket för att hjälpa husdjursskötseln som kämpar med svårigheter. Av denna summa upptar stödet för att minska mjölkproduktionen som gäller hela EU 150 miljoner euro och anpassningsstödet 350 miljoner euro.

Författningen om stödet är planerad att träda i kraft den 11 september, varefter ansökningsomgången kan öppnas. Den första stödansökan och bilagorna ska ha kommit in till myndigheten senast kl. 13 den 21 september. Tidtabellen är sträng eftersom den första tre månader långa perioden för minskad mjölkproduktion börjar redan i oktober. Landsbygdsverket ska informera om ansökan så snabbt som möjligt.

Första ansökningsomgången avgör
Den första ansökningsomgången visar hur intresserade producenterna är att minska mjölkproduktionen. Några ytterligare omgångar ordnas inte om målet om en minskning på ca 1,1 miljarder liter uppfylls på EU-nivå. Om den anmälda mängden mjölk överskrider budgeten kommer stödet att sänkas. Enligt kommissionen uppgår stödet till 14 cent per kg. Om anslaget tillåter, är man beredd att ordna allt som allt fyra ansökningsomgångar med ungefär en månads mellanrum i höst och vinter.

I stödansökan anger mjölkproducenten hur mycket producenten tänker minska produktionen under oktober-december 2016 jämfört med samma tidsperiod 2015. Den minsta en producent kan anmäla är 1 500 kg och som mest hälften av mängden under oktober-december 2015 för att kunna beviljas stöd. Stödet betalas enligt den verkliga minskningen upp till den mängd som anges i stödansökan. Efter oktober-december måste stödet sökas med en separat ansökan. Stödet sänks gradvis om minskningen är betydligt mindre än producenten anmält. Att sluta med att producera mjölk är inget hinder för stödansökan om producenten fortfarande levererade mjölk till ett mejeri i juli 2016.

Mjölkproduktionen växt mer än efterfrågan 
Under de senaste åren har mjölkproduktionen växt fortare än efterfrågan, vilket har lett till överskott på marknaden. Situationen har ytterligare försvårats av Rysslands förbud mot import av livsmedel.
Till följd av detta har producentpriserna sjunkit på en nivå som försatt producenter i ekonomiska svårigheter. Nu har EU beslutat tackla problemen och vidta krisåtgärder.  

EU-pengar till anpassning
Förutom det för medlemsländerna obligatoriska stödet för att minska mjölkproduktionen ingår i krispaketet sammanlagt 350 miljoner euro för anpassningsstöd till husdjursskötsel. Finlands andel av detta EU-stöd är ca 7,5 miljoner euro. Här får man lägga till högst en lika stor summa i nationella medel. Stödet, som får beviljas producenter av mjölk, nötkött, griskött och får- och getkött, ska lindra konsekvenserna av jordbrukets ekonomiska kris. 

Senast den sista november vill EU-kommissionen få besked från medlemsländerna om anpassningsstödets struktur och villkor. Stödet ska betalas ut i medlemsländerna senast vid utgången av september 2017. Finland har redan inlett arbetet med att bereda målen och metoderna. Beredningsarbetet som görs tillsammans med producentorganisationerna fortsätter inom de närmaste veckorna och månaderna. Det gemensamma målet är att bygga upp ett så effektivt, men samtidigt enkelt, system som möjligt med tanke på jordbrukets nationella krispaket och EU:s krispaket samt marknadsläget.

Ytterligare information:
Risto Artjoki, avdelningschef, tfn 0295 162 286
Antti Unnaslahti, jordbruksekonom, tfn 0295 162 426
fornamn.efternamn@mmm.fi

Mer från SLC