LPA: Regeringen föreslår att avgifterna för avbytarservice för lantbruksföretagare sänks temporärt år 2017

Regeringen har gett till riksdagen en proposition enligt vilken den grundavgift som betalas för vikariehjälp som används år 2017 skall sänkas temporärt med 31 procent.

Enligt propositionen skulle avgiften för understödd avgiftsbelagd avbytarhjälp sjunka till 12 euro. Även avgiften för vikariehjälp på grund av organisering av företagarverksamheten skulle vara 12 euro per timme. Till avgift för beredskap föreslås 1,50 euro per timme. Det är meningen att sänkningen av avgifterna är i kraft bara under år 2017.

Regeringens proposition förbättrar även avbytarnas arbetarskydd
Man föreslår att i lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare angående den avbytarservice den lokala enheten ordnar, tillsätts stadgar som berör arbetsledarrätt för avbytarna samt arbetarskydd och övervakning av skyddet. Om riksdagen godkänner regeringens proposition kan en lantbruksföretagare, som anlitar avbytarservice som ordnas av en lokal enhet, inte hindra att en representant för den lokala enheten utför en granskning av arbetsförhållandena på gården.

Enligt propositionen skulle i lagen om avbytarservice också komma stadgar om avbrytande av avbytartjänster om inte allvarliga brister i avbytarens arbetarskydd korrigeras. Lagen skulle också medföra möjlighet åt arbetsledningen på den lokala enheten att besöka avbytaren som arbetar på gården utan att på förhand meddela om besöket.

Lantbruksföretagare som inte tillåter en granskning av arbetsförhållandena eller sk. arbetsledningsbesök eller som inte korrigerar brister i arbetarskyddet kan ordna sina avbytartjänster själv.

Dessutom föreslås att lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare ändras med anledning av de ändringar i arbetspensionssystemet som träder i kraft vid ingången av 2017. Den som får den nya arbetslivspensionen skulle inte har rätt till avbytarservice.Det är meningen att lagändringar skall träda i kraft 1.1.2017.

Gör ansökan om semester elektroniskt i Lomitusnetti
Ansökan om semester kan nu göras helt och hållet i Lomitusnetti. Kontrollera och och uppdatera gårdens uppgifter och gör ansökan i Lomitusnetti på adressen www.mela.fi/sv/etjanster. Då behöver du inte heller skicka till den lokala enheten bilagan ”Anmälan av uppgifter om lantbruksföretaget för ansökan om semester”.

Meddela till den lokala enheten om förändringar
Du kommer väl ihåg att meddela om förändringar som kan påverka avbytarservicen innan varje avbytartjänst och även under tiden för avbytartjänsten. Uppgifter som ändrats och som du bör meddela till den lokala enheten är åtminstone de uppgifter du gett i samband med ansökan om semester eller vikariehjälp.

Mer från SLC