Luke: Antalet jordbruks- och trädgårdsföretag minskar och gårdsstorleken ökar

År 2015 fanns det 50 999 jordbruks- och trädgårdsföretag i Finland. Jämfört med året innan minskade antalet gårdar med tre procent. Sedan 2010 har verksamheten lagts ned på cirka 8 500 gårdar. De återstående gårdarna blir allt större. År 2015 var gårdarnas genomsnittliga åkerareal 44 hektar.
Av gårdarna var 86 procent fortfarande familjejordbruk och åtta procent var jordbrukssammanslutningar. Drygt tre procent av gårdarna sköttes av dödsbon och mindre än två procent var aktiebolag.

- Det är familjejordbruken som har minskat mest jämfört med föregående år. Av de olika ägarformerna ökade endast antalet aktiebolag. År 2015 fanns det 892 aktiebolag, vilket är 33 fler än året innan, säger aktuarie Jaana Kyyrä vid Naturresursinstitutet.

Andelen medelålders odlare har minskat
Medelåldern bland odlarna på gårdar i privat ägo blir allt högre. År 2015 var den 50,8 år. En fjärdedel av odlarna var över 59 år gamla och en fjärdedel var under 43 år. Hälften av odlarna var 43–59-åringar. Antalet odlare under 30 år och över 65 år hade ökat sedan 2014. I alla andra åldersgrupper hade antalet odlare minskat.

Största minskningen bland små gårdar
Cirka 55 procent av gårdarna hade en ekonomisk storlek på mindre än 25 000 euro 2015. Cirka 30 procent av gårdarna hade en storlek på över 50 000 euro.

- Den största minskningen av antalet gårdar både till antalet och relativt sett har skett bland de mindre gårdarna med en storlek på 2 000–4 000 euro. 

Jämfört med året innan har antalet gårdar i den här storleksklassen minskat med 13 procent, berättar Kyyrä.

Gårdarna har antingen lagt ned verksamheten eller så har den ekonomiska storleken minskat till under den nedre gränsen för jordbruks- och trädgårdsföretagsregistret. Uppgifter om gårdar med en storlek på mindre än 2 000 euro ingår inte i registret.

Den ekonomiska storleken har beräknats enligt SO- eller Standard Output-metoden, där man beräknar den genomsnittliga avkastningen i euro för jordbruksprodukter per hektar eller per husdjur enligt gårdspriserna. Vid beräkningen av avkastningen används femåriga medelpriser. I standardavkastningen beaktas inte stöden, eftersom de har separerats från produktionen i EU:s jordbrukspolitik.

Detaljerad information och statistiska tabeller finns i tjänsten Stat.luke.fi.

Bakgrund till statistiken
Strukturstatistiken över jordbruks- och trädgårdsföretagen innehåller uppgifter om jordbruks- och trädgårdsföretagens antal, jorddisponering och produktionsinriktning samt odlare i Finland. Statistiken ger en helhetsbild av ägar- och produktionsstrukturen hos lantbruket och trädgårdsodlingen i Finland samt av odlarnas antal och åldersstruktur. Uppgifterna i statistiken härstammar främst från landsbygdsförvaltningens register.

Ytterligare information
Aktuarie Jaana Kyyrä, tfn 029 532 6796, förnamn.efternamn@luke.fi 

Struktur av jordbruks och trädgardsföretag

Mer från SLC