Luke: Dubbelt så mycket råg ut på marknaden

SLC - Luke Inkop Av Spannmal Fran Gardarna 2015

Enligt Naturresursinstitutets färska statistiköversikt sålde gårdarna under fjolåret 2,1 miljarder kilo spannmål. På marknaden fanns 83 miljoner kilo inhemsk råg, vilket är dubbelt så mycket som året innan. Livsmedelsindustrin använde 91 miljoner kilo inhemsk och utländsk råg, fyra miljoner kilo mer än året innan.
År 2015 sålde gårdarna cirka hälften av den spannmål som skördats på åkrarna i Finland till spannmålsförmedlare eller direkt till industrin. Inköpen av råg fördubblades nästan och uppgick till 83 miljoner kilo.

Gårdarna levererade mest korn till marknaden, nästan 800 miljoner kilo eller något mindre än året innan. En femtedel av mängden korn var maltkorn, resten i huvudsak foderkorn.

Mängden vete i handeln var 660 miljoner kilo. Mängden var densamma som året innan, men andelen fodervete ökade till nästan 420 miljoner kilo och andelen brödvete minskade till 240 miljoner kilo.

Inköpen av havre minskade till 550 miljoner kilo. Jämfört med året innan levererades nästan hälften mer rybs och raps till marknaden, inemot 60 miljoner kilo.

Den industriella användningen av spannmål ökade
År 2015 använde industrin totalt 1,4 miljarder kilo inhemsk och utländsk spannmål, vilket är 33 miljoner kilo mer än året innan. Livsmedelsindustrin använde nästan en tredjedel och foderindustrin nästan hälften av den totala mängden. Resten användes av den övriga industrin.
Den industriella användningen av vete, råg och havre ökade med fem procent och användningen av korn minskade något.I tillverkningen av livsmedel och foder användes totalt nästan 460 miljoner kilo vete.

Största delen av rågen används inom livsmedelsindustrin. Användningen av råg, 91 miljoner kilo, ökade med fyra miljoner kilo jämfört med året innan.
Den industriella användningen av havre har ökat sedan 2012 och uppgick till totalt 280 miljoner kilo under fjolåret. Användningen av havre inom livsmedelsindustrin minskade till 75 miljoner kilo från toppnoteringen 79 miljoner kilo året innan.

Industrin använde mest korn, 550 miljoner kilo. Knappt hälften av mängden korn, 230 miljoner kilo, användes i tillverkningen av foder. Användningen av korn i livsmedel var småskalig och uppgick till 14 miljoner kilo. Den övriga användningen av korn, som inkluderar bland annat mältning, uppgick till 300 miljoner kilo. Den totala användningen av korn minskade något jämfört med året innan.

Rekordstora mängder vete och råg i lager 
I slutet av 2015 hade industrin och handeln totalt 530 miljoner kilo inhemsk och utländsk spannmål i lager. I lagren fanns mest vete, 180 miljoner kilo. Mängden vete var 36 miljoner kilo större än vid motsvarande tidpunkt året innan.

Mängden råg ökade med 30 miljoner kilo jämfört med året innan och uppgick till 82 miljoner kilo. I lagren fanns 150 miljoner kilo korn, det vill säga 11 miljoner kilo mindre än året innan.

Mängden havre i lagren har minskat till drygt 110 miljoner kilo. Förändringen jämfört med året innan var cirka 80 miljoner kilo. I slutet av året fanns nästan 23 miljoner kilo rybs och raps i lagren, det vill säga 13 miljoner kilo mer än vid motsvarande tidpunkt året innan.
Detaljerad information och statistiska tabeller finns i tjänsten Stat.luke.fi.

Bakgrund till statistiken:
Uppgifterna om inköp av spannmål dvs. om saluföringen insamlas kvartalsvis av alla företag i Finland som köper spannmål eller rybs/raps direkt från gårdarna. Uppgifterna om användningen av inhemsk och utländsk spannmål insamlas kvartalsvis av livsmedels- och foderindustrin samt av den övriga industrin som använder spannmål. Lageruppgifterna om inhemsk och utländsk spannmål samt rybs/raps insamlas halvårsvis av alla företag som har spannmålslager i slutet av juni eller december.


Kontaktpersoner
Aktuarie Sirpa Karppinen, Luke, tfn 0295 326 789 
förnamn.efternamn@luke.fi 

Mer från SLC