Luke: Jordbrukens risker under kontroll med skicklig ledning och riskhantering

Jordbruksföretagarna möter i sitt arbete olika säkerhetsrisker, som kan störa företagens dagliga arbete och äventyra jordbruksföretagets fortsatta verksamhet. I en doktorsavhandling som granskas på Aalto-universitetet 11.2. undersöks jordbrukets risker och presenteras förslag på sätt att hantera dem bättre än för närvarande.

Enligt en enkät till jordbruken hör till exempel beroende av gårdens nyckelperson, brandrisker, maskinhaverier, en stor åkerareal och ansträngande arbete till de vanligaste olycksriskerna.

– Regelbunden uppföljning av säkerhetsriskerna verkade minska olyckorna på jordbruken, berättar Lukes forskare agronomie- och forstmagister, agronom Jarkko Leppälä om resultaten i sin doktorsavhandling.

De hjälpmedel för riskhantering som utvecklas i undersökningen kan utnyttjas på många håll

På jordbruken behövs allt mångsidigare ledarförmåga och heltäckande riskhantering. I undersökningen analyserades olika redskap för ledning som används vid riskhantering och utvecklades en riskkarta, som kan användas som verktyg för riskhantering. I doktorsavhandlingen granskades jordbrukets risker och hur de skulle kunna hanteras bättre.

Redskapen för jordbrukens riskhantering har inte varit tillräckliga för säkerhetsledningens behov inom branschen. De hjälpmedel för jordbrukens riskhantering som utvecklades i Leppäläs doktorsavhandling kan utnyttjas som verktyg för en hållbar utveckling, förändringsledning, expanderande jordbruk, säkerhetsprogram samt för nya jordbruksföretagares karriärplanering. Resultaten kan utnyttjas inom utbildning i branschen, rådgivning och forskning. 

I undersökningen användes ett multimetodiskt tillvägagångssätt, varvid riskhanteringens utmaningar för jordbruksföretagarna granskades genom en omfattande litteraturöversikt, enkätmaterial, fallstudie och konstruktiv forskning.

AFM, agronom Jarkko Leppälä disputerar om ämnet ”Systematic Risk Management on Farms” (Systematisk riskhantering i jordbruksföretag). Opponent är professor Peter Lundqvist (Sveriges lantbruksuniversitet) och kustos är professor Ilkka Kauranen (Aalto-universitetets högskola för teknikvetenskaper, institutionen för produktionsekonomi). 

Tidpunkt: 11.2.2016 kl. 12

Plats: Aalto-universitetets högskola för teknikvetenskaper (TUAS-huset, AS1, Otnäsvägen 17, Esbo)

Ytterligare information:

Jarkko Leppälä, tfn 029 532 6326, fornamn.efternamn@luke.fi

Systematic Risk Management on Farms

Mer från SLC