Luke: Rekordmängd spannmål i lager

I industrins och handelns lager fanns i slutet av juni totalt 555 miljoner kilo spannmål. Mängden är cirka en tredjedel större än för ett år sedan. Spannmålsmängden är även den största på åtta år.

I lagren finns mest korn, 215 miljoner kilo och mängden har ökat med hälften sedan juni i fjol. Råglagren är mindre, 66 miljoner kilo, och även de har ökat med hälften. I lagren fanns 145 miljoner kilo vete och 129 miljoner kilo havre.

− I juni uppgick ryps- och rapslagren till 15 miljoner kilo, de är alltså cirka tredubbelt större jämfört med fjolårets situation, berättar aktuarie Sirpa Karppinen från Naturresursinstitutet (Luke).

Mest korn kommer ut på marknaden från gårdarna
Cirka hälften av den spannmål som produceras på åkrarna i Finland säljs till spannmålsförmedlare eller direkt till industrin. Resten används på gårdarna, i huvudsak som foder. Under skördeåret 1.7.2015–30.6.2016 sålde gårdarna totalt två miljarder kilo spannmål och totalt 66 miljoner kilo ryps eller raps.

Under skördeåret kom mest korn ut i handeln, totalt 743 miljoner kilo. Av detta utgjorde maltkorn en femtedel. Mängderna är dock mindre än föregående skördeår. 

Från gårdarna kom nästan lika mycket vete som korn ut på marknaden, totalt 629 miljoner kilo. Av vetet köptes en tredjedel som brödvete och två tredjedelar som fodervete. Ett år tidigare var andelen brödvete större, nästan hälften.

Ut i handeln kom 545 miljoner kilo havre det vill säga nästan lika mycket som föregående skördeår.
− Gårdarna sålde 90 miljoner kilo råg, det vill säga mer än under föregående skördeår. Orsaken till detta är den goda rågskörden 2015, säger Karppinen.

Producentpriserna på spannmål följs upp varje månad. Det genomsnittliga producentpriset för vete, korn och havre har uppvisat en fallande tendens under början av 2016. I juni var det genomsnittliga producentpriset på brödvete 145 euro per tusen kilo, vilket är 12 procent lägre än ett år tidigare. Det genomsnittliga producentpriset på foderkorn var 127 euro per tusen kilo, vilket är fem procent lägre än ett år tidigare.

Användningen av vete inom foderindustrin ökade
Foderindustrin använde totalt 640 miljoner kilo spannmål under skördeåret 2015−2016, varav vete utgjorde drygt en tredjedel. Kornets och havrens andelar var knappt en tredjedel. Jämfört med föregående skördeår har användningen av vete ökat med 15 procent och havre med fyra procent, medan användningen av korn har minskat med sju procent. 

Enligt Karppinen använde livsmedelsindustrin totalt 424 miljoner kilo spannmål. Över hälften av den använda spannmålen var vete. Rågens och havrens andelar uppgår till cirka en femtedel av användningen och kornets andel är mycket liten, cirka tre procent.

Bakgrund till statistiken
Uppgifterna om inköp av spannmål dvs. om saluföringen insamlas kvartalsvis av alla företag i Finland som köper spannmål eller rybs/raps direkt från gårdarna. Uppgifterna om användningen av inhemsk och utländsk spannmål insamlas kvartalsvis av livsmedels- och foderindustrin samt av den övriga industrin som använder spannmål. Lageruppgifterna insamlas halvårsvis av alla företag som har spannmålslager i slutet av juni eller december.
Noggrannare statistikuppgifter finns på webbsidorna Statistik över industrins och handelns inköp, användning och lagring av spannmål och Statistik över lantbruksproducenternas producentpriser.

Kontaktpersoner
Ytterligare information 
Aktuarie Sirpa Karppinen 
tfn 0295 326 789 
fornamn.efternamn@luke.fi 

Mer från SLC